Paradiset med muslimska ögon

Jag tror inte att jihadisterna nöjer sig med mindre än de har fått ett muslimskt världsherraväldet och jag tror att dom får det. En degenererad västvärld och en högfärdig och korrumperad katolsk kyrka är inget hinder för dem, tvärtom.  I den övriga kyrkofamiljen saknas också mycket av den motståndskraft som krävs för att anlägga moteld. Där har sedan länge också pågått ett avfall. Egoismen och materialismen har fått allt större inflytande liksom krafter för att inordna Jesus i EN kyrka, något som snabbar på förfallet. Paulus och f.ö. allt i bibeln går emot den synkretismen.

Är penseldragen för breda? Är färgen för mörk? Hm.

Den första församlingens verksamhet var fylld av förföljelse och många blev martyrer, i ordets egentliga betydelse. Om vi skall tro bibeln så kommer också den sista tiden att föra med sig förföljelse och martyrskap och speciellt för det judiska folket.

Om vi höjer blicken något utanför vår gräns kan vi ana begynnelsen. Dåtidens förföljare var världsmakten i Rom, det var kejsaren som skulle ha tillbedjan. Nutidens ”kejsarmakt” ligger i Mecka och kräver också underkastelse och tillbedjan.

Martyrer beväpnade för död
Nu har de dykt upp med en ny sorts martyrer med vapen och död i släptåg. Jag tror inte att jihadisternas framfart vore möjlig om de inte ställdes inför ett löfte om ett paradis som väntar. ”Adam” i TV – programmet UG gav en skrämmande bild på hur man tar till sig paradistanken. Hur kan man bli så lurad? Hur undervisas dessa ungdomar i moskén? Hur reagerar ledarna för denna barbariska tro? Jag har inte sett något samlat avståndstagande från imamer i ungdomarnas närhet. Hur länge skall vi behöva vänta på det, ett kraftfullt avståndstagande?

Ungdomar offrar ju sina liv för en livslögn.

Paulus skriver i Efesierbrevet: ”Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.” Är det vad jihadister tror på, en kamp föranledd av en god andemakt? Om inte, vad är muslimsk tro generellt sett föranledd av?

Satan har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom”, sade Jesus.

Apropå paradis
Rövaren på korset är själva sinnebilden på vad som krävs för att få tillgång till paradiset. Nämligen bara att tro att Jesus är den han är och att han förlåter synder. Detta lidande tar ett slut och sedan jag går med Jesus till paradiset, tänkte han säkert. På ett eller annat sätt får allt lidande ett slut.

Välj det bättre slutet du också!

 

Apropå Gud, Allah, profeten, kyrkan

Om gudlösa människor blir satta att avgöra vilken gud som är gud, blir det problem. När inte ens Svenska kyrkans höjdare kan, då ska vi inte begära att någon annan heller kan.
Finns det dessutom inte hos någon förmåga att förstå de orsaker som IS framfart är ett uttryck för, är det många som får problem. Är IS bara ett symtom, eller är de ett resultat av något annat som är det verkliga problemet?

En sammanfattning: Alla muslimer är inte terrorister, men alla terrorister är muslimer.

Basen för IS och andra liknande terrororganisationer utgörs av den lära som profeten marknadsförde som ett påbud från Allah. Det finns en hel del olika varianter av läran och våldsvarianten har anammats av IS. Terroristträsket vi svenskar gått ner oss i är erkännandet av Hamas och Palestina. De skall bereda marken för ett ”maktövertagande” genom att etablera en egen stat i Israels närområde, inom bekvämt skotthåll för fredliga aktioner i form av raketer, infiltration och lite annat.  Målet är Israel och dess utplåning.
Och maktbasen skall utgöras av Islam. Det har framkommit i många sammanhang både från dem själva och andra bedömare. Tillvägagångssättet är att söndra, skrämma och även lugna sina ”moderata” vänner. Kaos är deras bästa bundsförvant. Innan kaoset uppträder med full kraft, även hos oss, har man slagit blå dunster i ögonen på det ledarskap som bara ser det dom vill se. Både kyrkan och staten sover. Slutstationen närmar sig.

Israels situation då.

Judarnas situation har beskrivits till stor del bero på förföljelse från radikala muslimer som från barnsben blivit lärda att hata judar. De muslimska skolorna i Gaza lär barnen att judarna är hatobjektet. Förföljelse blir en av konsekvenserna av generationers hatpropaganda, ”och spottar man på en sten tillräckligt länge blir den våt”. I vårt land händer det att muslimska barn lämnar klassrummet, om det skall undervisas om förintelsen. Vem har sagt åt dem att göra så?

Trots att judarna inte gjort sig kända som stridslystna blir de förföljda. De har t.ex. aldrig startat något krig utan dessa har varit följden av detta hat. Ändå är det alltid judarnas fel när det blir krig och de skall inte få försvara sig

I det ljuset är det märkligt att höra imamer jämra sig över den muslimska situationen i vårt land som alltid skylls på omständigheter utom deras kontroll.

Men Bibeln betonar också vikten av att visa barmhärtighet och vänlighet mot främlingar.

”En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land.” (2 Mos 22:21)

Men det står också att främlingen ska anpassa sig till de lagar som råder i landet. ”En och samma lag skall gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er.”(2 Mos 12:49)

Det är svårt att greppa för somliga, omöjligt för andra.

Vem är bruden?

 

Det är en biblisk tanke att judendom och kristendom skall smältas samman en gång. Det skall bli ”en hjord och en herde” (Joh 10:16).
(Paulus skriver i Ef. 2:11-16) om den rivna skiljemuren:

”Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen.
Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren , fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.”

När Paulus vill förklara för oss hednakristna vad kristendom är, säger han att vi fått medborgarskap i Israel genom Jesus Kristus. Detta är inget diffust andligt rike utan kallas Israel, eftersom han är Israels konung.

Vi får löfte om att vara med i det rike som till sist skall upprättas.

Det betyder att när Gud ville göra ett rike av alla folk så valde han ett folk, Israel, och slöt förbund med det folket och inte med något annat. Sedan inbjöd han alla andra folk att ingå i det förbund, som han slutit med Israel.

På det sättet skulle vi få ett medborgarskap som immigranter – eller – kanske snarare som flyktingar från en obarmhärtig värld som går mot sin undergång.

Vi kan i det ljuset förstå varför vi är uppmanade att välsigna Israel

Jesus verksamhet på jorden började med att rädda ett bröllop. Man hade kommit i bryderi genom brister i förplägnaden. Jesus löste problemet på ett sätt som förundrade alla.

I tidens avslutning kommer det också att bli ett bröllop och gäster är inbjudna. Som i alla bröllop finns där en brudgum, en brud, bröllopsgäster, brudtärnor. Och ängeln sade till mig: ”Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.Alla som tackat ja är där.

Vem brudgummen är förstår vi, men vem är bruden? Kan vi också identifiera bröllopsgästerna med brudtärnor?

 

Fritt efter Sven Reichmann i hans bok Judarna i triologin Historiens Gud

Vad påverkar människors liv?

Sverige har haft 200 år av fred, där kristendom har varit en del av det immateriella arvet. Den kristna livsåskådningen har haft stor betydelse. Vi kan se spåren i  alla kyrkor, ofta placerade mitt i byn. Nu är vi inne i en ny tid med en marginaliserad kyrka och tilltagande materialism. Sveriges vänsterfolk får nästan krupp över att barn skall tillåtas besöka en kyrka vid skolavslutningar.

Men, det avtecknar sig ett större hot vid horisonten, det blir allt tydligare. Strider i Europa med en tilltagande flyktingström som söker, och skall få skydd hos oss med krav på vår förmåga att hantera situationen. Om den inte hanteras på ett, för både flyktingen, och för den bofasta befolkningen rätt sätt, skapas det problem för båda kategorierna.

Det mångkulturella samhället

Entusiasterna som bara ser gott i ett mångkulturellt samhälle ser inga problem i en sammanblandning av olika kulturer. Det skulle kanske inte heller jag göra, om vi levde i en med flyktingen jämförbar kultur, jämförbar moral, jämförbar syn på kvinnan, demokrati, och övriga friheter som vi ärvt från tidigare generationer. Eftersom vi inte har det, uppstår kulturkrockar mellan de nya svenskarnas ofta selektiva moraluppfattning och vår egen befolkning. Kulturkrockar med följdverkningar.

De unga tänker oftast i svart/vitt och svenskars sätt att leva utmanar deras medärvda moral som styr deras tänkande. Invandrarens nedvärderande syn på kvinnan leder också ofta till att hon behandlas illa, ur många aspekter. Deras muslimska tro kräver en respekt som deras egen kultur ger dem, men strider mot vår egen rättsuppfattning.

Koranskolornas verksamhet har satt sina spår och de skolavslutningarna ser förmodligen annorlunda ut än vår svenska kyrkas mer fredliga. Eftersom deras religion i grunden är våldsbejakande ser man våldet som överlägset en demokratisk lösning. Man behöver ju bara se vilka villkor som gäller där muslimsk regim råder. Dessa villkor vill vi inte under några omständigheter importera och skall också bekämpa. (Var håller våra annars så livaktiga feminister hus, SFSU, RFSL?)

Det kristna alternativet

Att hantera en svärdets avgudareligion utan att veta och förstå hur en kristen tro ser ut har sina sidor. Det är som att titta på en krokig linje utan att veta hur en rak ser ut och förhålla sig till den vetskapen. Om det varit för ett antal år sedan hade kyrkan kunnat vara till hjälp men tidsandan och materialismen har blivit henne övermäktig. Vad man dock kan säga till hennes försvar, hon sprider inte evangelium med svärd.

Avslutningsvis

Och – något som tydligen undgått världens ledare, Israel har aldrig varit angripare i något modernt krig, alltid försvarare. Men behandlas som alltings problem.

 

Rut, förebilden för den kristna församlingen

 

När israeliterna efter uttåget från Egypten stod vid gränsen till landet de skulle inta, skulle de, på Guds uttryckliga uppdrag fördriva folket som bodde där. De som bodde i landet dyrkade Baal – en fruktbarhetsgud som tillbads i våldsamma orgier. I dessa offrade man späda barn att brännas levande för rikedomens skull. Gud sade nu till Israel att fördriva dessa folk för att det skulle bli slut på denna avgudadyrkan. Den var avskyvärd i Guds ögon.

Nu följde inte israelerna Guds maning utan blev nyfikna på deras dyrkan och tyckte de kunde behålla något, ingick äktenskap och blev mer och mer insnärjd i olika relationer med folket. När Israel också till följd av detta kom att vända sig till avgudarna blev de till sist också utdrivna ur landet. När man ingick förbund följde också vissa förpliktelser med, och man kunde inte utföra uppdraget att befria landet från avgudadyrkan. När man inte följde Guds uppmaning miste man också beskyddet mot den förförelse som låg i de religioner som skulle fördrivas. Israels handlande kom att påverka dem för lång tid. Religionssammanblandning var ingenting för Gud.

Kung Salomo är ett annat exempel när han, trots sin vishet, tog sig hustrur som behöll sin egen religion och därigenom blev honom till förförelse så att han till sist avföll. Han blev inte lurad till det, utan det kom som en följd av att han frivilligt ingick förbund med andra folks gudar.

Rut blev stammoder till konung David

En annan utveckling kan vi läsa om i Ruts bok. Det var en kvinna från Moab och inte Israel. När hon blev ombedd att återvända till sitt folk vägrade hon och svarade sin judiska svärmoder enligt (Ruts bok 1:16)

 ”Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig.”

När hon såg att Rut var fast besluten att gå med henne, talade hon inte mer med henne om det.

Ruts beslut var inte samordnad mellan Moabs folk och Gud, där de skull räknas som jämlika, hon överlät sig helt åt judarnas Gud. Rut står här som en sinnebild för hela den kristna kyrkan. Hon anslöt sig till det folk Gud hade utvalt och blev därför också delaktig i det folkets välsignelser. (läs hela den fascinerade berättelsen i Ruts bok)

Så var det också tänkt att de hednakristna skulle göra, ansluta sig till Guds folk, men synden och förblindelsen gjorde att det inte blivit så – ännu.

När man tar del av Svenska kyrkans ledares omsorg om islams form av religionsutövning ser man parallellerna från historien, hur avfallet från den Gud man formellt bekänner sig till fortgår. Det tydliggjordes nu också i Helle Kleins TV-predikan. Religionssammanblandning är ingenting för Gud i dag heller.