Islam är inkompatibelt med västerländsk demokrati

Göran Kurlberg, docent, universitetssjukhusöverläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fellow vid Claphaminstitut visar i enopinionsartikel i tidningen Hemmets vän på de hinder som reser sig. Jag återger den i sin helhet här.

Det är i veckan 70 år sedan FN antog sin deklaration om de mänskliga rättigheterna. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) utgör en bas för etiskt förhållningssätt i västerländska demokratier. De flesta muslimska stater har ratificerat denna deklaration, men 76 av dessa länder har en egen version på rättighetstänkande, Kairodeklarationen.  Den avviker i tre avseenden jämfört med FN:s deklaration:

synen på kvinnan, tillämpning av lagstiftning samt i uppfattningen om religionsfrihet.

FN:s deklaration tillkom efter andra världskrigets många förfärliga övergrepp byggt på nazismens elitistiska människosyn. Deklarationen vilar på den judekristna traditionens syn på alla människors lika värde. Den är en basal värdegrund för alla medlemmar av den mänskliga rasen på vilken de flesta nutida demokratier bygger, och den är en förutsättning för frihet, rättvisa och fred. FN:s medlemsländer har ratificerat deklarationen, så även de i Mellanöstern.1990 samlades emellertid företrädare för 76 muslimska länder i Kairo och utarbetade en egen version av mänskliga rättigheter. Den bygger på Koranens och hadithernas tradition och avviker i flera avseenden från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

UDHR slår fast att var och en – oavsett kön – är berättigad till alla de rättigheter och friheter, som fastställs i deklarationen.  Kairodeklarationen har dock en avvikande syn och följer Koranens och hadithernas syn på kvinnans underlägsenhet. Även om denna syn på kvinnan framför allt dominerar i Mellanöstern, Pakistan och Afghanistan finns uppfattningen också företrädd i Europa. Sheikh Muhammad Kamal Mustafa, imam i moskén i Fuengirola i Spanien, belyser detta i sin bok The woman in Islam. Sheik Mustafa, som är född i Egypten, diskuterar där bland annat hustruaga enligt sharialagen. Först skall man ge henne en reprimand. Hjälper inte detta skall mannen skilja henne från den äktenskapliga sängen (det vill säga: inte ligga med henne). Det är endast om dessa två metoder misslyckas som mannen får ta till aga mot en upprorisk hustru.

Varje år sker 5 000 hedersmord över världen, oftast mot kvinnor som blivit gravida innan äktenskapet eller vägrar gifta sig med den man familjen utvalt. Detta grava kvinnoförtryck koncent­reras till de muslimska länderna, men har skett även på våra breddgrader.

Uppfattningen om kvinnans annorlunda ställning slår också igenom i islams lagstiftning, sharia. Islamisk familjerätt har olika lagar för kvinnor och män när det gäller äktenskap, skilsmässa och arv. Kvinnor får inte gifta sig med icke-muslimska män, medan män får gifta sig med kvinnor av annan religion. Män har enligt sharia större möjlighet än kvinnor att skilja sig. Bröder ärver dubbelt så mycket som sina systrar och så vidare. Dessa olikheter inför lagen står i strid med UDHR.

Sharia är i första hand avsedd att praktiseras i muslimska länder och inte som internationell praxis. Straff kan heller inte utdömas utan en myndighet, då ingen får ta lagen i egna händer. Straffrätten inom sharia anses ofta föråldrad eftersom den innehåller kroppsstraff. Detta är förbjudet enligt konventionen om mänskliga rättigheter, då kroppsstraff anses vara grym och omänsklig behandling. I Koranen nämns olika former av straff, såsom spöstraff, stympning och stening. Ett ytterligare problem inom muslimsk straffrätt är det förhållandet att om dom väl avkunnats är det mycket svårt eller omöjligt att begära resning i målet.

Det tredje området där Kairodeklarationen avviker från FN:s konvention om mänskliga rättigheter är tillämpning av religionsfrihet. Alla har rätt att utöva islam, men övriga trosutövningar eller ateism i muslimska länder begränsas eller utsätts för förföljelse. Avfällighet från islam kan enligt muslimska skrifter och profeten själv innebära dödsstraff och praktiseras i vissa fall fortfarande. Vanligare är dock att personen som avfallit utesluts ur familj och arbetsgemenskap.

Koranen, det ord som ängeln Gabriel anses ha gett profeten Muhammed, uppfattas som ofelbar. Varje kritisk analys av dessa skrifter betecknas som hädelse och kan också leda till dödstraff i länder som Saudi­arabien och Pakistan. Hädelsebegreppet är en effektiv metod att sätta stopp för den typ av textkritisk forskning av Koranen som de bibliska texterna genomgått. Mot denna bakgrund är det hög tid att våra akademiska institutioner tar en Korankritisk analys på allvar.

Kairodeklarationen avviker vad gäller synen på kvinnans rättigheter, tillämpning av lagstiftning och uppfattning om religionsfrihet från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Denna deklaration behöver i större utsträckning få genomsyra vardagen för människor i muslimska sammanhang

 

 

 

Vågar vi vilja veta?

Kunskap är inte tung att bära på och kan underlätta många val i livet.

Kan vi veta något om tiden för Jesus återkomst och skall vi öht söka den kunskapen?

Har den kunskapen något att göra med att vara beredd. Skall vi se på återkomsten som en fara eller är den en befrielse?

Anders Gärdeborn har beskrivit bl.a. detta i en bok med titeln, ”Mästerdirigenten”, där han beskriver Gud som dirigent för sin skapelse från starten till slutet. Och han följer partituret.

Om vi ser hans skapelse som en orkester är Gud den som dirigerar vad den skall spela och hur det låter och hur det kommer att låta. Till sin hjälp har han ett partitur som han följer och som den enskilde medlemmen har att spela efter.

Om dirigenten tillåtas vara, just dirigent, kan de åstadkomma den underbaraste musik, tillsammans. Resultatet kan bli öronbedövande vackert. Men det måste spelas enligt partituret. (Bibeln)

Men, alla är inte musikaliskt begåvade för att fortsätta bilden. En analfabet i det sammanhanget är Satan, han gör allt han kan för att sprida disharmoni i orkestern.

Det har blivit fel förr säger han lite hånfullt och det är många som över tid har förutsagt Jesu återkomst och när. När det inte skett på utsatt tid har man stått där och fått lyssna till Satans orerande. Kristenheten har därigenom blivit ”bränd” och blivit försiktigare.

Men det finns orsaker till de tidigare misstagen.

Tidigare uträkningar har stött sig på Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet, med sina systematiska tidsfel

-Man har försökt synkronisera bibelhändelser med historiernas osäkra datum

-Man har grundat sig på astronomiska händelser

-Man har byggt på upplevt på personliga uppenbarelser.

Dessa misslyckanden föreligger inte här. Allt bygger på bibelns egen kronologi. Gå till:

www.masterdirigentensverk.se

Ibland hör man argumentet dessutom att ”okunskap är en förutsättning för att vara beredd”. Överraskningsmomentet skulle alltså vara en förutsättning.

Paulus: När det gäller tider och stunder, behöver vi inte skriva till er… ni lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn… Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra (1 Tess 5:1-6)

Ordet därför är viktigt. Orsaken till att Tessalonikerna skulle hålla sig vakna och nyktra är att de känner till tågordningen runt återkomsten.

Gud vill inte ha några ögontjänare som gör gott bara för att slippa bli tagna med handen i syltburken

Att vara beredd är inte baserat på överraskningsmomentet utan på den absoluta motsatsen, menar Anders Gärdeborn

Paulus jämför det kristna livet med en idrottstävling och uppmanar till hårdträning och ha målet i sikte. (1 Kor 9:26). En löpare förmår pressa ur sina sista krafter just av den anledningen att han vet exakt var mållinjen är. Det är ingen skillnad för kristna.

Varför skulle bibeln uppmana oss till sportmannens diciplin men samtidigt undanhålla oss information hur länge kampen kommer att pågå?

Är det möjligen en fråga om undervisning i vad bibeln säger i frågan?

Att sluta flyga är ett slag i luften

Vi måste ta klimatförändringarna på allvar. Vi är medvetna om att vi kan uppfattas som dömande, men vi kan inte längre passiva titta på när Guds trädgård förvandlas till ödemark, skriver Peter Halldorf och Magnus Malm.

Den globala uppvärmningens ”långsamma våld” mot jordens livsuppehållande system är på väg att bli ett hot mot vår överlevnad, skriver de i en artikel i Dagen. Vår överlevnad som Guds skapelse, människan, är alltså avhängig hur det går för jorden, menar man.

Det är ett resonemang som förutsätter att man inte tror att Jesus skall komma tillbaka för att hämta de som han vunnit. Och så kan man naturligtvis tänka. Men om man tror att bibeln har rätt när den beskriver avslutningen av hur denna tidsålder skall vara, får man tänka annorlunda, tror jag.

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första första himlen och jorden var borta”. (Upp 21:1). ”Se, jag skapar nya himlar och en ny jord .. För se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd”.

Det nya Jerusalem innebär en genomgripande renovering av den befintliga staden, och på motsvarande sätt är den nya jorden en återställning av den befintliga till det ursprungliga tillståndet. Gud har inte gjort en misslyckad skapelse som nu måste kastas bort och göras om. Däremot bär skapelsen på en allvarlig smitta – synd – som den store läkaren har för avsikt att utplåna. Ett studium av de ursprungliga ord som används i sammanhanget visar också att det inte skall komma en annan skapelse, utan det blir en total makeover av den nuvarande

www.masterdirigentensverk.se

Halldorf och Malm lägger ord i Jesu mun; ”Har ni gjort det ni fick i uppdrag att göra?” ”Flygning är inte den primära utsläppskällan till koloxid i världen”, fortsätter man sedan, den har snarare ett symbolvärde. Genom att avstå flyg bjuder vi motstånd, visar vi kristet lärjungaskap.

Peter Halldorf och Magnus Malm menar sig ha tagit ett beslut att man kan inte passivt se på medan Guds underbara trädgård förvandlas till utbränd ödemark och strömmen av klimatflyktingar fortsätter att öka. Därför slår man ett slag i luften och slutar flyga.

Om Gud säger att HAN inom kort skall göra en ny himmel och en ny jord ska vi ägna vår tid åt skapelsens krona, människor, tycker jag.