Församlingen, en annorlunda gemenskap

korsmärktDen kristna församlingen är ett huvudämne i bibeln och särskilt i NT. Jesus talar om församlingen och apostlarna ger ämnet en teologisk bearbetning i de brev som finns i Nya Testementet, skriver Owe Lindeskär i sin bok, Den korsmärkta församlingen.
Han fortsätter: Den kristna församlingen uttrycker genom sin förkunnelse, men framförallt genom sin närvaro Gud vilja och Guds ordningar. Församlingen är kallad att vara ljus i mörkret och salt i förruttnelsen. Dessutom är hon sanningens stödjepelare och grundfäste.

Församlingens främsta kallelse är att ära och tillbe Gud och därmed lyfta hans heliga namn. Sedan kommer uppgiften att göra Jesus känd och trodd i världen.
Kyrkan behöver mötet med Gud som en energi för att i nästa steg fullgöra sitt missionsuppdrag.

Allt detta är knutet till den lokala församlingen som erbjuder ett rikt församlingsliv med tillbedjan och mission som huvudingredienser. Till detta finns själavård, omsorg och andlig vägledning som en resurs i den lokala kyrkan.
Så långt är detta en kortfattad och översiktlig beskrivning om den kristna församlingen på ett modernt språk, förmedlad av Owe Lindeskär.

Känner vi igen oss i framställningen. Är det så vi känner vår församling? Då är allt gott och väl. Om inte, kanske något behöver lyftas upp och skärskådas – ur biblisk synpunkt.

Blir t.ex. församlingen medlemmar involverade redan i förberedelsestadiet i hur församlingsledningen diskuterar de olika alternativ som ligger till grund för en aktivitet där medlemmarna förväntas bli engagerade? Eller är aktiviteten fastlagd när församlingen får veta något och det bara är beslutet kvar. I ett sådant läge blir församlingen ett transportkompani för församlingens ledning. Det kan vara tillfällen när detta sätt är befogat. Men som generell rutin dödar den engagemanget hos många medlemmar.

Resultatet av en sådan rutin blir brist på engagemang hos dem som mer än gärna velat ha ett ord med redan vid planeringen. Kan göra skillnad.

En annan bidragande orsak till frågor är uppfattningen att kompromisser har gjort bibliska sanningar otydliga, att vi blivit för pragmatiska i vårt förhållande till Guds ord och olika tolkningar har fått för stort utrymme. Att vi blivit för pragmatiska helt enkelt. Jag tror att om vi är radikalare i våra liv är Gud i motsvarande grad trofast i sina löften. Och, man måste lyda Gud mer än människor.

Och det är våra ledare som lägger ribban med support av församlingen.

Många efterlyser därmed också mer av civilkurage hos vårt ledarskap i försvaret av den kristna tron och dess konsekvenser. Det skulle säkert smitta av sig på den enskilde medlemmen och resultera i en större frimodighet.

Ingen, eller i varje fall ganska få, tillhör församlingen för att man är religiöst intresserad eller kyrkligt orienterad, eller har stort intresse av kyrklig arkitektur och sakral utsmyckning. Man är en del av Guds församling som en följd av pånyttfödelsen under och genom det kristna dopet.

Det bibliska ordet koinonia betecknar denna gemenskap som leder bortom vanlig intressegemenskap. En gemenskap som behöver uppmuntran och kanske ibland en påminnelse om att tiden är kort.

 

Litar vi på Gud, eller kan vi själva?

Litar vi inte på att Gud bevarar sin församling utan behöver ekonomiskt stöd från hans ovänner?

händer belyses

Två tomma händer

Jakob säger i sitt brev :

Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.

Men om vår vänskap med världen ger oss ekonomiska resurser att bygga kyrkor, att evangelisera, att göra gott mot våra medmänniskor, att ha råd att anställa pastorer mm, är inte det väl motiverat att få ekonomisk kompensation i någon form?
Hur tror vi Gud ser på det

Innebär det den vänskap som Gud varnar för?

Hur beroende är vi av den världsliga vänskapen, den vänskap som ändå ger ekonomiskt stöd för mycket av församlingens verksamhet?

Är det  nyttigt för kristenheten att vara beroende av den formen av stöd?

När Paulus vid ett tillfälle behövde ekonomisk hjälp vände han sig till församlingen och fick vad han behövde och mer därtill.

Blir vi inte i någon mening beroende av främmande resurser som när som helst kan undanhållas oss och lämnar oss med ekonomiska åtaganden som inte kan fullföljas?

Vore vi inte tryggare om vi även i detta sammanhang höll oss till Gud och hans ord och litade på att hans omsorg och kärlek till sin församling och medlemmarnas delaktighet skulle ge det resultat Gud vill ha.

Gideon är ett bra exempel på ”för mycket”.

Närma er Gud, så ska han närma sig er, säger aposteln Jakob.

Skulle möjligen bönemötets återkomst i församlingarna kunna ersätta behovet av dessa vänner och Gud skulle åter återta sin församlings kärlek och utöva sin vilja.

Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly från er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade. Klaga, sörj och gråt! Vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er.

 

Den korsmärkta församlingen

Owe och Ann-Britt.jpg

Ann-Britt och Owe Lindeskär

Pingstförsamlingen i Västerås hade onsdagen den 16 oktober besök av Owe Lindeskär, en av församlingens tidigare pastor och föreståndare. Församlingens äldre vänner var mangrant samlade för att lyssna. Owe använde både bibeln och sin egen erfarenhet som predikoutkast.

Owe Lindeskär har tjänat som pastor och predikant i flera församlingar inom den svenska Pingströrelsen. Under åren 1986 till 1997 arbetade han som pastor och församlingsföreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Under dessa år växte en längtan att få gå in i en resande och mobil tjänst och efter elva år i Filadelfia blev denna dröm en verklighet.
Filadelfias styrelse reflekterade över hur den nya tjänsten skulle organiseras och efter utredning, samtal och beslut rekommenderades att en ideell förening skulle bildas och så blev det.
I september månad 1998 startade denna förening och Owe Lindeskär anställdes som föreningens föreståndare.
När föreningen skulle få ett namn föreslog Owe Lindeskär namnet Kerygma.
Under studietiden på Örebro missionsskola studerade han exegetik och när man läste om det grekiska ordet Kerygma, gjorde Owe en upplevelse.

Kerygma betyder budskap och innebär att budbäraren är så ett med budskapet att personligheten och tjänsten sammanflätas till en enhet. Då bestämde Owe Lindeskär att om han någon gång skulle sätta namn på ett Guds verk skulle det heta Kerygma och därmed fick den nybildade föreningen detta namn.

Sedan 1998 har Kerygma bedrivit missionerande verksamhet och under denna tid har Owe Lindeskär förankrat sin tjänst och sin kallelse i denna förening. Ett stort antal församlingar i Sverige och andra länder samarbetar med Kerygma.
Föreningen Kerygma arbetar enbart i samarbete med lokala församlingar, vilket gäller i Sverige och i andra länder.

Tack till alla som stöder föreningen Kerygmas arbete genom förbön, ekonomiskt bistånd och uppmuntran. Använd gärna swishkonto 1234838934

Owe har skrivit ett antal böcker varav jag vill nämna en, nämligen ”En korsmärkt församling”. Jag kommer nog att referera till den i några inlägg framöver.

Den finns att köpa på Semnos förlag eller direkt från Kerygma.

Ett kapitel i boken handlar om församlingens etik och jag gör ett försök att sammanfatta.

Är god etik nödvändig för församlingens trovärdighet? Har etik och moral något med den kristna tron att göra?

Om etik och moral styr våra livsval är självklart en god etik nödvändig för både kristna människor och andra.

Vi har lärt oss att etiska värderingsfrågor och moraliska riktlinjer kommer utifrån. Först var det föräldrarna, sedan dagis och skolan, de som gav etiken till barn och ungdomar och i arbetslivet är det cheferna och arbetsgivarna. I takt med kyrkans sekularisering har hennes arena för etisk påverkan krymt. Dessa exempel visar på att etiska värden levereras utifrån och in. Den riktningen är viktig men den räcker inte. När etiken blir en verklig ledstjärna för den enskilda människan och i nästa steg för familjen, församlingen, organisationen och samhället kommer etiken inifrån och ut.

Här passar Jesu ord om : ”det hjärtat är fullt av det talar munnen”. När etiken kommer inifrån har den filtrerats genom individens själsliv, samvete och en värdegrund som levererar en etik skapad av det som hjärtat är fullt av.

Här möter vi själva problemet. Det beror på vad hjärtat är fullt av? Om det är ondska blir utflödet ont. Är hjärtat fullt av rasism blir etiken nazistisk.

Vi kan lära oss av Sackeus och Jesus besök i hans hus. Resultatet blev att han deklarerade, Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga och om jag har bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt tillbaka.

Den etik som tidigare styrde Sackeus var av den arten att han hade anledning att be om förlåtelse och ersätta många. Hans tidigare etik kom utifrån och in. Stadens tullverk hade bestämt hur mycket tull som skulle betalas och detta visste Sackeus. Så länge inte chefen märkte något gick det att fuska och sko sig själv så länge ingen såg det, eftersom andra gör likadant.

Varken Jesus eller någon annan uppmanade honom att ge hälften av sin förmögenhet till fattiga eller ge en rejäl ersättning till dem han hade bedragit. I mötet med Jesus föddes etiken i hans eget hjärta utan yttre påverkan.

Är hög etik möjlig i den kristna församlingen i vår tid?

Kristen tro och en god etik har klara beröringspunkter och ger församlingen den trovärdighet som är så värdefull i umgänget med medmänniskorna.

Går det att bli för många? …

MAAVE_pioneerit100-2.JPGNi är för många, sa Gud till Gideon och reducerade antalet krigare till 300. Det var det antal som skulle besegra midjaniternas 125 000 man.

Anledningen till att israeliterna var förslavade under midjaniterna var Israels synd, deras uppror mot Gud. Därför hade Gud gett dem under midjaniterna. Men nu var det tid att besvara deras bön om hjälp och Gud utvalde Gideon som anförare i striden.

Gud skulle strida med dem och antalet stridsmän var enbart 300 för att israeliterna inte skulle kunna säga att det var de själva som besegrade midjaniterna. Därför reducerade Gud antalet för att omöjliggöra för dem att ta äran själva.

Det här är ett intressant bibelsammanhang som du kan läsa om i Domarboken.  De fick inte vara för många!

Tänk att det går att vara för många. Det förutsätter nog att Gud är med med sin helige Ande och anger antalet. Finns det en motsvarighet i dagens kristenhet? Att vi tror att mängden spelar en avgörande roll i kampen? Det tror jag nog. Annars skulle vi inte organisera oss i stora församlingar, stora samfund och konferenser och olika satsningar som Sveriges kristna råd. Det tar också engagemang från medlemmar som kunde använts bättre, åtminstone om vi ser på exemplet Gideon. Ju fler vi är tillsammans, sjunger vi

Kanske tänker Gud i en annan skala, åtminstone ibland. När Gud lade upp taktiken räckte Gideons tre hundra krigare. Anledningen att Gud ville ha äran är intressant. Han ville att de skulle veta vem som var deras Gud.

Så är nog inte alltid fallet i modern kristen evangelisation. Det är så lätt att Gud kommer bort när människan skall agera på egen hand. Det är alldeles säkert en en av anledningarna till att det sker så lite av det vi förväntar oss. Han döljs bakom rökmaskiner, strålkastare och oljud av allehanda slag. Man säger att vi alla behöver Jesus – men glömmer ofta tala om VARFÖR vi behöver honom.

I den här synkretistiska tiden blir undervisningen allt viktigare. De som nyligen kommit till tro behöver få undervisning efter sin situation, den som länge vandrat med Herren, en annan. Hur löser man den ekvationen i de olika församlingarna?

Många kristna ledare är också involverade i en ny form av ekumenik, samverkan med enighet som mål. Likheten med Nimrods ambitioner är slående. Vi vill också själva skapa en form av enighet mellan de oförenliga ståndpunkterna. T.o.m. påven är inblandad.

Gud godkände inte det då och skingrade dem.

Går det på samma sätt med den moderna ekumeniken?

När alla ”nödvändiga” organisatione med sina olika förtecken strävar efter att uppfylla sina olika visioner har vi samlat på oss för mycket ”dökött” och numerären kanske måste förminskas enligt Guds modell.

Är Gideons situation en förebild för oss i meningen, det beror inte på mängden?

Måste vi vara många, vägen är ju smal.

När du går över floden . .

När du går över floden går du ensam
när du går över floden lämnas allt
inga vänner följer dej
bild testamente.jpegrikedomen räknas ej
när du går över floden lämnas allt.

Pelle Karlssons sångverser är lika aktuella i dag som när de skrevs i betydelsen att vi alla lämnar jordelivet lika tomhänt som vi kom. Har du lyckats samla ihop något av värde och saknar naturliga arvingar kan du låta tillgångarna få betydelse för några andra, kanske av evighet genom ett testamentesförfarande.

Låt det du lämnar kvar bli till välsignelse för någon

 

Det drar ihop sig, Han kommer snart

81229735-8421-4141-ab4b-89951bcc7857Det är nära nu– skriver Anders Gärdeborn i sin bok ”Mästerdirigentens verk” Han tar i boken bl.a. upp en fråga som blir mer och mer aktuell vartefter utvecklingen i världen fortskrider, nämligen, kan vi förstå tiden rätt med tanke på Jesu återkomst?

Anders Gärdeborn är en av Sveriges främsta experter på biblisk skapelsetro och intelligent design, och han ser ingen motsättning mellan vetenskap och kristen tro. I sin senaste bok redovisar han hur de första kristna betraktade skapelseveckan som både historisk, profetisk och hur bibeln leder kunskapen vidare. På motsvarande sätt som Gud skapade på sex bokstavliga dagar och vilade den sjunde kommer historien att pågå under 6000 år följt av ett millennium av vila tusenårsriket

Boken innehåller många bibelcitat och är rikt illustrerad med färggrafik. Kan beställas här, masterdirigentensverk.se När kommer då Jesus tillbaka? Kan vi veta det? Ligger det i Guds intresse att vi vet? Det bibliska svaret är på det 120:e jubelåret vilket är det 6000:e året efter skapelsen, men det kanske inte säger så mycket så länge vi inte konverterar det till vår tideräknings till år efter Kristus i stället för skapelsen. En konvertering som är fullt möjlig. Boken är en påminnelse om att tiden för evangelisation är kort, den uppmanar oss att börja förbereda för den tuffa tid som ligger framför och den kommer att bli till ovärderlig hjälp att hålla ut tills prövningarna är över. För prövningarna kommer.

Jag är i grunden en optimistisk person för egen del och upplever mig trygg i tron. Jag väntar med glädje och en viss spänning hur det skall blir när Jesus kommer. Men det hindrar inte att jag upplever tiden som allvarlig. Det duger inte att bara ”flyta med” i olika kristna jippon. Oavsett vad du tänker om när Jesus kommer tillbaka, tror jag att vi behöver förbereda oss på ATT han kommer. OCH innan dess har vi fått Antikrist.

I Bibelns beskrivning ser vi en otäck figur, en skurk, ett vilddjur, en drake som kombinerar Neros och Napoleons och Hitlers ”kvaliteter”. Det verkar ju inte smickrande, men kommer han verkligen att se ut så när han kommer? Det kommer tvärtom att vara en intelligent och vårdad person som vinner förtroende på grund av alla goda lösningar han erbjuder världens ledarskap. Majoriteten kommer att sucka av lättnad eftersom jordens problem nu äntligen kommer att lösas. Krig och hungersnöd. Miljöförstöring och energikris.

Fattigdom och sjukdom. Framgångsteologin har äntligen levererat vad den lovat. Gud har gripit in och räddat oss undan eländet, kommer man att tro. Hans ovillkorliga krav kommer dock att bli att han tillbeds som Gud och han kommer också att ha makt att förvilla de kristna att tro att han är Gud Det är nog inget tvivel att det kommer att finnas en historiskt avgränsad period när vedermödan kulminerar. Och det är kanske lätt att förstå att hela jorden drabbas när finanskrisen mognat och hela systemet faller ihop som ett korthus.

Det ligger något fantastisk i att bibeln, den bok som ger oss vetskap om att tron på Jesus som Guds offerlamm, har blivit till återlösning för var och en som tror. Men också har andra budskap att förmedla som är kopplat till detta, varav hans återkommande till jorden är ett sådant budskap.

Jesus säger ju: Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem fä se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse.

Det drar ihop sig, snart kommer Han

Det är nära nu– skriver Anders Gärdeborn i sin bok Mästerdirigentens verk. Han tar i boken bl.a. upp den frågan som blivit mer och mer aktuell vartefter utvecklingen i världen fortskrider, nämligen, kan vi förstå tiden rätt med tanke på Jesu återkomst?

81229735-8421-4141-ab4b-89951bcc7857

Anders Gärdeborn är en av Sveriges främsta experter på biblisk skapelsetro och intelligent design, och han ser ingen motsättning mellan vetenskap och kristen tro. I sin senaste bok redovisar han hur de första kristna betraktade skapelseveckan som både historisk, profetisk och hur bibeln leder kunskapen vidare. På motsvarande sätt som Gud skapade på sex bokstavliga dagar och vilade den sjunde kommer historien att pågå under 6000 år följt av ett millennium av vila tusenårsriket

Boken innehåller många bibelcitat och är rikt illustrerad med färggrafik.

När kommer då Jesus tillbaka? Kan vi veta det? Ligger det i Guds intresse att vi vet? Det bibliska svaret är på det 120:e jubelåret vilket är det 6000:e året efter skapelsen, men det kanske inte säger så mycket så länge vi inte konverterar det till vår tideräknings till år efter Kristus i stället för skapelsen. En konvertering som är fullt möjlig. Boken är en påminnelse om att tiden för evangelisation är kort, den uppmanar oss att börja förbereda för den tuffa tid som ligger framför och den kommer att bli till ovärderlig hjälp att hålla ut tills prövningarna är över. För prövningarna kommer.

Jag är i grunden en optimistisk person för egen del och upplever mig trygg i tron. Jag väntar med glädje och en viss spänning hur det skall blir när Jesus kommer. Men det hindrar inte att jag upplever tiden som allvarlig. Det duger inte att bara ”flyta med” i olika kristna jippon. Oavsett vad du tänker om när Jesus kommer tillbaka, tror jag att vi behöver förbereda oss på ATT han kommer. OCH innan dess har vi fått Antikrist.

I Bibelns beskrivning ser vi en otäck figur, en skurk, ett vilddjur, en drake som kombinerar Neros och Napoleons och Hitlers ”kvaliteter”. Det verkar ju inte smickrande, men kommer han verkligen att se ut så när han kommer? Det kommer tvärtom att vara en intelligent och vårdad person som vinner förtroende på grund av alla goda lösningar han erbjuder världens ledarskap. Majoriteten kommer att sucka av lättnad eftersom jordens problem nu äntligen kommer att lösas. Krig och hungersnöd, miljöförstöring och energikris.

Fattigdom och sjukdom. Framgångsteologin har äntligen levererat vad den lovat. Gud har gripit in och räddat oss undan eländet, kommer man att tro. Hans ovillkorliga krav kommer dock att bli att han tillbeds som Gud och han kommer också att ha makt att förvilla de kristna att tro att han är Gud Det är nog inget tvivel att det kommer att finnas en historiskt avgränsad period när vedermödan kulminerar. Och det är kanske lätt att förstå att hela jorden drabbas när finanskrisen mognat och hela systemet faller ihop som ett korthus.

Det ligger något fantastisk i att bibeln, den bok som ger oss vetskap om att tron på Jesus som Guds offerlamm, har blivit till återlösning för var och en som tror men också har andra budskap att förmedla som är kopplat till detta, varav hans återkommande till jorden är ett sådant budskap.

Jesus säger ju: Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse.

Anders besöker gärna församlingar för mer information

Boken finns på http://www.masterdirigentensverk.se