Sveriges Radio om Israel

Adaktusson: Försåtlig rapportering av SR om Israels roll i vaccineringen av palestinier

Att lyfta fram anklagelser om “medicinsk apartheid” i Israel är obalanserad och osann journalistik som göder fientlighet mot det judiska folket och undergräver tilltron till public service, skriver Lars Adaktusson.

Att palestinierna i Israel kommer att vara vaccinerade mot covid-19 långt före de palestinier som är bosatta i Sverige är en sanning som saknar relevans för de krafter vars främsta ambition är att svartmåla den judiska staten. (Maya Alleruzzo)

I den fientliga synen på Israel återkommer ett antal vanföreställningar och bisarra retoriska figurer. Det kan handla om att Israel är en apartheidstat som systematiskt förtrycker landets arabiska befolkning, eller att Israel agerar mot palestinierna på samma sätt som nazisterna behandlade judarna i 1930-talets Tyskland. Andra verbala angrepp som förekommer, främst i muslimska majoritetssamhällen, handlar om att judar är “barn till apor och svin”. I shiamuslimska Iran har Israel av den islamistiska diktaturregimen under lång tid framställts som en “cancersvulst” som måste “avlägsnas och utrotas”.

Flera av dessa villfarelser är klassade som antisemitism enligt den internationellt vedertagna definitionen, formulerad av International Holocaust Remembrance Alliance. Trots detta sprids de lögnaktiga och rasistiska föreställningarna i de mest etablerade och seriösa sammanhang. Tyvärr även i vårt land.

Av det skälet finns det anledning att reagera när Sveriges Radio i sin nyhetsrapportering (15 januari 2021) väljer att lansera apartheidjämförelsen. Detta i en diskussion om Israels just nu uppmärksammade vaccinationsplan mot coronapandemin. Det sätt på vilket public service-bolaget lyfter fram apartheidstereotypen är inte baserat på sanning och relevans, utan på en åsiktsdriven journalistik som söker stöd för egna teser.

Ansvaret för att vaccinera befolkningen i palestinska områden ligger på den palestinska myndigheten.

—  Lars Adaktusson

Faktaläget i fallet är ovanligt enkelt. I enlighet med Osloavtalet från 1993 ska Israel stå för vaccination av de palestinier som är israeliska medborgare. Ansvaret för att vaccinera befolkningen i palestinska områden, av den svenska regeringen erkänd som egen stat, ligger på den palestinska myndigheten. Att denna ansvarsfördelning gäller och är överenskommen bekräftas av såväl den israeliska regeringen som palestinska myndigheten.

Försåtligt utformas Sveriges Radios apartheidvinkling i det läget som referat av ett utspel från en person som beskrivs som “palestinsk läkare”. Personen det handlar om är Marwan Barghuti som mycket riktigt är läkare, men som även har andra och i sammanhanget mer relevanta “meriter”. Det Sveriges Radio väljer att inte berätta är att Barghuti är politisk aktivist, antisemit och tidigare upprorsledare som 2002 dömdes till fem livstidsstraff för mord och inblandning i flera terrorattacker mot civila israeler.

Att lyfta fram en fängslad förbrytares anklagelser om “medicinsk apartheid” i Israel må vara ett sätt att föra in apartheidretoriken i det allmänna medvetandet. Men etiskt och publicistiskt är detta långt ifrån okomplicerat, särskilt när publiceringen sker utan en redogörelse för bevekelsegrunden och vem personen är. Än mer tveksam blir publiceringen i ljuset av att den terrordömde Barghuti uppenbart bortser från eller ljuger om förhållanden som enkelt går att kontrollera i Osloavtalet.

Effekterna av desinformation är inte sällan allvarliga. I det här fallet handlar det om ökat hat mot Israel i exempelvis sociala medier, men också om en vidare uppgiftsspridning via etablerade aktörer i samhällsdebatten. Dagen efter Sveriges Radios publicering åberopas “medieuppgifter” av generalsekreteraren för Olof Palmes Internationella Centrum när hon offentligt påstår att Israel exkluderar palestinier från vaccinering. Generalsekreterarens slutsats är att Israel ska betraktas som en apartheidstat.

Att palestinierna i Israel kommer att vara vaccinerade mot covid-19 långt före de palestinier som är bosatta i Sverige är en sanning som saknar relevans för de krafter vars främsta ambition är att svartmåla den judiska staten. Fientligheten mot Israel i svenska medier sitter djupt och har i decennier varit uppenbar för alla som följer nyhetsrapporteringen från Mellanöstern.

Detta är ett dystert faktum som tydligt illustreras av att utländska nyhetsredaktioner förmår att arbeta både självständigt och ifrågasättande i förhållande till Israel. Ett exempel är brittiska Sky News som i sin rapportering självklart skildrat palestiniernas uppfattning om den israeliska vaccinationsplanen. Dock inte utifrån någon förljugen apartheidvinkel, utan utifrån en seriös diskussion om förhållandet mellan Genèvekonventionen och Osloavtalet.

Obalanserad och osann rapportering om Israel är förkastlig. Dels därför att den göder fientlighet mot landet och det judiska folket, dels därför att den i stora grupper undergräver tilltron till viktig och angelägen nyhetsförmedling. Åtminstone det senare borde för public service-bolagen vara ett allvarligt problem, särskilt i en tid när den egna journalistikens

påstådda opartiskhet och oberoende ifrågasätts av allt fler.

Av Lars Adaktusson, ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Bibeln, en öppen bok för öppna människor

I bibelns första kapitel, Matteusevangeliet, räknas Jesu släkttavla upp i kronologisk ordning. Av någon anledning är kronologin viktig för Gud att redovisa.

Från denna vet vi bl.a. varifrån Jesus härstammar.

Han hade ett uppdrag från Gud och när han hade fullgjort det tog ett moln honom upp till himlen.

”Därifrån igenkommande för att döma levande och döda”

Kan vi även i denna fas få hjälp av Guds kronologiska sätt att verka och redovisas även i annan text än bara Jesu släkttavla t.ex. Finns det en kronologisk ordning i Guds sätt att leda sitt folk fram till målet, himlen?

Tidpunkten för Jesu igenkommande har sysselsatt många, även lärjungarna ville veta när det var dags. Många trodde också att det var väldigt nära. Jesus var i en mening väldigt förtegen, men gav oss också en samling tidstecken när tidpunkten närmade sig. Tecken som till stor del återfinns i Matteus 23-24 men även på andra ställen i bibeln. Tecken han redovisar även på andra ställen i bibeln.

Men han har också sagt att ingen vet tidpunkten för sitt återkommande. inte ens Sonen vet, säger han.

”Om inte ens sonen vet är det väl lönlöst för oss att försöka finna ut, har de flesta bibelläsare tänkt. Trots detta har det gjorts försök men i brist på fakta har man misslyckats. Fakta som bara kan verifieras kan bara av bibeln själv.

Det är också vad som skett i dessa dagar.

Jesus säger också, i Matt 24, bl.a.

”Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma”.

Alla folk skall alltså höra evangelium innan slutet. Kan detta vara en anledning att Jesus sade sig inte veta tidpunkten när slutet skulle komma. Han kunde inte veta hur lång tid det skulle ta innan alla folk var nådda, och därmed slutet? Bara Gud visste det

Den enda källa som kan åberopas för ytterligare forskning är Bibeln och därmed vad Gud ville att vi skulle veta. Det blir naturligtvis lättare om någon sammanställer uppgifterna i bibeln och presenterar dem i ett för alla läsbart format.

Anders Gärdeborn, Västerås, har i en bok, ”Mästerdirigentens verk” presenterat Guds kronologi och logik när det gäller Guds avsikt med skapelsen – OCH när det är dags för honom att avsluta sitt verk på jorden.

Alla uppgifter i boken verifieras av Bibeln, enligt Anders Gärdeborn.

Boken kan beställas på nätet: Www.masterdirigentensverk.se

Googla på namnet Anders Gärdeborn så kan du läsa mer av hans forskning i skrifterna

PS

Om bibeluppgifterna ligger i linje med Guds kronologi som den redovisas av Anders Gärdeborn kan du glädja dig åt att dagen är fastställd i himlen, och att den ligger nära i tid.

Jag tror att när den siste hedningen är bärgad, är slutpunkten också nådd.

Stigmelin.com