Tecken i tiden

Det är lätt att övertolka ”tidens tecken”, men ändå måste vi hörsamma Jesu uppmaning att vara observanta på när tiden för hans återkomst närmar sig:

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren.

(Matt 24:32-33) ”Allt detta” är de tidstecken Jesus beskriver i ett av Bibelns viktigaste eskatologiska kapitel nämligen Matteus 24. Vi ska därför studera detta och andra ställen för att kunna ge en positiv respons på vår Herres vädjan att stå på tå vid hans återkomst. Kom dock ihåg att det alltid finns en risk i att försöka harmoniera nutida händelser med bibliska profetior.

Den sista tiden utmärks av två samverkande händelseutvecklingar: Dels kommer Gud att utgjuta sina vredesdomar över ondskan och dess utövare och dels kommer han att beskydda de sina. Gamla testamentet beskriver Guds domar på flera ställen, och i många fall jämförs de målande med de umbäranden som drabbar en barnaföderska: För jag hör rop som från en födande kvinna, ångestrop som från en förstföderska. Det är dottern Sions röst. (Jer 4:31) Jesus fortsätter denna analogi när han mitt i en uppräkning av tecken på hans återkomst skjuter in att allt detta är bara början på födslovåndorna (Matt 24:8). Sådana smärtor utmärks av ett pulserande förlopp där topparna blir kraftigare och kraftigare och kommer tätare och tätare, något vi därför kan förvänta oss även av den sista tidens lidande. Mot slutet kommer det att bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma (Matt 24:21). Vad är det då för födslovåndor som kommer att utmärka denna tid och som redan har börjat om än i förhållandevis liten skala?

 • Förföljelser och förförelser
  Vi har sett att Antikrist, påhejad av djävulen, har två huvudsakliga strategier för att lura bort kristna från Gud, och båda kommer att flöda i ändens tid. Förföljelser: Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. (Matt 24:9) Förförelser:
 • Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. (Matt 24:24) Förförarna består alltså både av människor som säger sig vara den återkomna Kristus och av förkunnare som sprider en religion annan än den bibliska. Båda grupperna gör det med kristna förtecken och tillsammans med mirakler för att få så stor hävstång på bedrägeriet som möjligt. Redan idag använder djävulen både förföljelser och förförelser i sin strategi,
 • Västvärlden är än så länge mest drabbad av det sistnämnda.
 • Ett stort avfall
  Ett resultat av djävulens bedrägerier blir att kristna kommer att falla bort från tron och därmed från gemenskapen med Gud: Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare. (1 Tim 4:1-2) Här talas om ”några” medan andra ställen låter förstå att avfallet kommer att bli betydande: Då ska många komma på fall… och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. (Matt 24:10-12)
 • De ”onda andarnas läror” är nog inte i första hand ockultism och satanism eftersom sådana är lätta att avslöja och avfärda. Nej, förförelsen kommer säkerligen förklädd till kristendom, och många kommer att uppfatta den som sådan och därför bli en del av det stora avfallet. Avfallet kan också komma att drabba dem som så drabbas av vilddjurets terror att de överöses med fruktan och därför väljer att dyrka det: Alla jordens invånare kommer att tillbe [vilddjuret]Här visar sig de heligas uthållighet och tro, eller brist (Upp 13:8-10)
 • Utbredd egoism och omoral
  I 2 Tim 3:1-5 målar Paulus upp en avskräckande bild av människorna i den sista tiden: Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. De tre understrukna kärlekarna kommer att vara utmärkande: kärleken till sig själv (egoism), pengar (materialism) och njutning (hedonism). Det står läsaren fritt att bedöma om dessa mänskliga egenskaper ökar i vår tid eller om de varit desamma genom historien.
 • Enhets- och fredssträvanden
  Antikrist kommer att svämma över av politisk korrekthet, och mycket talar för att han kommer att utmåla sig själv som enhetens och den interreligiösa ekumenikens expert. Han kommer säkerligen att mästerligt utnyttja den trend som finns idag som vill förena alla religioner, och enheten kommer att marknadsföras som vägen till världsfred. Det fungerar naturligtvis bara med postmodernismens antagande att Gud inte finns i verkligheten utan bara i den religiöses huvud, och eftersom någon absolut sanning därför inte existerar så kommer enheten att värderas högre än sanningen. Strategin är dömd att misslyckas: När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. (1 Tess 5:3)
 • Globalisering
  Förutom den interreligiösa enigheten kommer det förmodligen att finnas starka enhetssträvanden även inom den politiska sfären. Botemedlet mot den växande oron i världen kommer inte att presenteras som en storskalig omvändelse till Gud (som skulle vara den rätta vägen) utan som en globalisering av regeringsmakten på humanistisk grund. Detta ger Antikrist den perfekta plattformen för sitt världsherravälde.
 • Utgångspunkten är som vi sett någon form av återförening av Romarriket ledd av en koalition av tio ledare med Antikrist som superboss. Men riket kommer att lida av inre slitningar: Att du såg fötterna och tårna [på Nebukadnessars staty] vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men det ska ha något av järnets fasthet. (Dan 2:41)
 • Katastrofer
  Ändens tid kommer också att utmärkas av en ökning av hungersnöd, epidemier och naturkatastrofer: Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. (Luk 21:11) Mot slutet kommer det att få monumentala proportioner: Det kom blixtar och dån och åska och en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden… Folkens städer störtade samman… Alla öar flydde, och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll från himlen över människorna. (Upp 16:18-21) Alldeles innan återkomsten kommer även himlavalvet att drabbas av omvälvningarna: Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. Dåska Människosonens tecken synas på himlen. (Matt 24:29-30) Sådana omstörtningar i skyn finns profeterade redan i Gamla testamentet:
 • Jag ska göra tecken på himlen… Solen ska vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande. (Joel 2:30-31) De dramatiska händelserna kommer naturligtvis gripa tag i människorna och skaka om dem rejält: På jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa… Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Efter att ha bevittnat förspelet står man nu inför faktum)
 • Evolution
  Människorna i världen kommer att förneka både skapelsen och syndafloden och kalla dem för myter: Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som… bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten [vid skapelsen]… Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen [vid Noas flod]. (2 Pet 3:3-6) Denna förutsägelse är redan i hög grad uppfylld genom att skapelsen ersätts av myter om big bang och evolution, och syndafloden ersätts av uniformistiska processer och miljoner år. De påstod att de var visa, men de blev dårar… De… dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen. (Rom 1:22-25)
 • Evangeliet ska predikas
  Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. (Matt 24:14) Denna profetia håller i princip på att fullbordas genom många hängivna missionärsgärningar, men också genom radio, TV och internet. I vissa länder finns emellertid en censur som gör att förutsägelsen ännu inte är hundraprocentigt uppfylld.
 • Teknologi
  Flera profetior i Skriften behöver ”dagens” teknologi för att kunna fullbordas: När de två vittnena dödas och blir liggande på en gata i Jerusalem så kommer hela världen att kunna se det, vilket kräver någon form av världsvid realtidskommunikation. När den falske profeten fordrar att jordens människor antar vilddjurets märke för att kunna handla, så kräver det datorer och informationsläsare.
 • Krig och rykten om krig
  Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig… Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. (Matt 24:6-7) Krigen kommer att öka i frekvens, och de kommer mer och mer att fokuseras mot det heliga landet och dess huvudstad: När ni ser Jerusalem omringas av armeer, då vet ni att dess förstörelse är nära. (Luk 21:20) Det leder till nästa punkt…
 • Israel kommer åter i fokus
  Vi ser idag en omstrukturering av den geopolitiska kartan på ett sådant sätt att Israel och dess grannar åter hamnat i världens blickpunkt. Det finns profeterat: Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt omkring… Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk… Och jordens alla folk ska församla sig mot henne. (Sak 12:2-3) En annan profetia om Israel som tydligt håller på att uppfyllas inför våra ögon är Guds löften om att återsamla judarna till sitt land
 • Jag ska hämta Israels barn ut från de folk dit de kommit. Jag ska samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. (Hes 37:21)
 • Hemvändandet från diasporan började i slutet 1800-talet i samband med den sionistiska rörelsen, Israel blev en självständig stat år 1948, kontrollen över Jerusalem återtogs 1967, staden förklarades som landets huvudstad år 1980 och återsamlandet och uppbyggandet pågår alltjämt.
 • Förseglade profetior öppnas fortlöpande och insikten blir större
  Daniels profetior skulle förseglas men öppnas igen i den sista tiden: Dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden… Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det.
 • Anders Gärdeborns bok, Mästerdirigentens verk , är en källa till den sista tidens händelser med tillhörande öppnade vyer och kan beställas här:
 • www.masterdirigentensverk.se
 • stigmelin.com

De sju åren som föregår Jesu återkomst kallas för vedermödan, och den kommer att utmärkas av Guds vredesdomar när han krossar ondskans destruktiva strukturer. Domarna kommer i vågor, som födslovåndor, och de beskrivs i Uppenbarelseboken som sju sigill, sju basuner och sju vredesskålar.Eftersom Uppenbarelseboken inte är skriven i kronologisk ordning kan det ibland vara svårt att veta om dessa domsobjekt är olika uttryck för samma saker eller om de kommer parallellt eller sekventiellt. Mycket faller dock på plats med upptäckten att det i Uppenbarelseboken finns fyratidsmässiga cykler som beskriver ungefär samma händelser från olika perspektiv. (Förutom domsobjekten finns en cykel med sju änglar.) Numreringen av objekten är sannolikt för att kunna hålla reda på tidsordningen inom varje cykel. Alla cykler avslutas med Jesu återkomst som därför beskrivs totalt fyra gånger i Uppenbarelseboken. I figur 212 finns händelseutvecklingen horisontellt och de fyra cyklerna som fyra rader:

 • 1:a cykeln (Upp 4:1-8:1): De sju sigillen. De fyra första sigillen beskrivs som fyra hästar, en vit, en eldröd, en svart och en gulblek, och det kan tolkas som krig, hungersnöd och andra katastrofer. Det femte sigillet är martyrerna som ropar efter rättvisa. Jesus kommer tillbaka i samband med det sjätte sigillet, vilket innebär att det sjunde sigillet ligger efter återkomsten.
 • 2:a cykeln (Upp 8:2-11:19): De sju basunerna. De fyra första basunerna innebar att jorden, havet, vattenkällorna och solen träffas av olika objekt, och det kan tolkas som att miljön förstörs. Basun fem till sju kallas också för tre verop. Jesus kommer tillbaka i samband med den sjunde basunen som är identisk med det tredje veropet. Jämför 1 Kor 15:51-52: Vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista [sjunde] basunens ljud.
 • 3:e cykeln (Upp 12:1-14:20): Här är det inte sju domsobjekt utan sju ”änglar”. (Citationstecknen eftersom Jesus ar en av dem.) De första tre förkunnar evangelium, proklamerar Babylons fall respektive varnar för vilddjurets märke. De sista änglarna kommer som två par där de två första (en är Människosonen) skördar de trogna och de två sista de otrogna. De trogna är alltså redan räddade när druvorna från jordens vinstock kastades i Guds vredes stora vinpress (Upp 14:19).
 • 4:e cykeln (Upp 15:1-19:19): De sju vredesskålarna. De fyra första skålarna töms över samma objekt som träffades under de fyra första basunerna, och det bör därför vara samma händelser som beskrivs. Skål fem till sju töms över vilddjurets tron, Eufrat respektive luften. Jesus kommer i samband med den sista vredesskålen.

Figur 212. Uppenbarelsebokens fyra cykler som var och en avslutas med Jesu återkomst.

Förutom själva domsobjekten (och änglarna) innehåller Uppenbarelseboken utvikningar som beskriver något scenario i mer detalj. Därtför finns det i vänsterkolumnen i figur 212 två versintervall för varje cykel. Det vidare intervallet är hela cykeln inklusive utvikningarna, medan det snävare är själva domsobjekten. Dessutom innehåller Uppenbarelseboken tre kapitel efter den sista cykeln som beskriver händelser som inträffar efter återkomsten.

Den översta (blå) raden i figur 212 beskriver författarens tolkning av vad de olika domsobjekten innebär. Också vilka objekt som motsvarar samma händelser är naturligtvis en tolkning. Till exempel menar jag att de enorma geologiska, meteorologiska och astronomiska omstörtningarna vid Jesu återkomst motsvarar det sjätte sigillet, den sjunde basunen och den sjunde vredesskålen. Märk också att sigill, basuner och skålar kommer först som en grupp med fyra objekt som motsvarar fysiska plågor och sedan som en grupp med tre objekt som har mer andlig karaktär.

De sju sigillen sitter på en bokrulle: Jag såg i högra handen på honom som satt påa tronen en bokrullemed skrift på både insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. (Upp 5:1) Vi går till Gamla testamentet för att få en förklaring till vad detta är för någonting och finner samma dubbelsidiga bokrulle i Hes 2:10: [Bokrullen] var fullskriven på insidan och utsidan, och där stod skrivet sorgesånger, suckan och jämmerrop. Den verkar innehålla Guds domar. Det bekräftas av ett annat ställe där profeten Sakarja fick se en bokrulle [som] flög fram och fick en förklaring på angelska (!) att detta är förbannelsensom går ut över hela landet (Sak 5:1-3). Det finns bara en enda person i hela universum som kan öppna bokrullen: Lejonet av Juda stam, Davids rotskott… han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. (Upp 5:5) Det betyder att det endast är Jesus Kristus som kan verkställa Guds dom över ondskan. Nu följer ett scenario för händelseutvecklingen under vedermödan som jag som författare finner trovärdigt. Jämför figur 211 på sidan 369.