Det drar ihop sig, snart kommer Han

Det är nära nu– skriver Anders Gärdeborn i sin bok Mästerdirigentens verk. Han tar i boken bl.a. upp den frågan som blivit mer och mer aktuell vartefter utvecklingen i världen fortskrider, nämligen, kan vi förstå tiden rätt med tanke på Jesu återkomst?

81229735-8421-4141-ab4b-89951bcc7857

Anders Gärdeborn är en av Sveriges främsta experter på biblisk skapelsetro och intelligent design, och han ser ingen motsättning mellan vetenskap och kristen tro. I sin senaste bok redovisar han hur de första kristna betraktade skapelseveckan som både historisk, profetisk och hur bibeln leder kunskapen vidare. På motsvarande sätt som Gud skapade på sex bokstavliga dagar och vilade den sjunde kommer historien att pågå under 6000 år följt av ett millennium av vila tusenårsriket

Boken innehåller många bibelcitat och är rikt illustrerad med färggrafik.

När kommer då Jesus tillbaka? Kan vi veta det? Ligger det i Guds intresse att vi vet? Det bibliska svaret är på det 120:e jubelåret vilket är det 6000:e året efter skapelsen, men det kanske inte säger så mycket så länge vi inte konverterar det till vår tideräknings till år efter Kristus i stället för skapelsen. En konvertering som är fullt möjlig. Boken är en påminnelse om att tiden för evangelisation är kort, den uppmanar oss att börja förbereda för den tuffa tid som ligger framför och den kommer att bli till ovärderlig hjälp att hålla ut tills prövningarna är över. För prövningarna kommer.

Jag är i grunden en optimistisk person för egen del och upplever mig trygg i tron. Jag väntar med glädje och en viss spänning hur det skall blir när Jesus kommer. Men det hindrar inte att jag upplever tiden som allvarlig. Det duger inte att bara ”flyta med” i olika kristna jippon. Oavsett vad du tänker om när Jesus kommer tillbaka, tror jag att vi behöver förbereda oss på ATT han kommer. OCH innan dess har vi fått Antikrist.

I Bibelns beskrivning ser vi en otäck figur, en skurk, ett vilddjur, en drake som kombinerar Neros och Napoleons och Hitlers ”kvaliteter”. Det verkar ju inte smickrande, men kommer han verkligen att se ut så när han kommer? Det kommer tvärtom att vara en intelligent och vårdad person som vinner förtroende på grund av alla goda lösningar han erbjuder världens ledarskap. Majoriteten kommer att sucka av lättnad eftersom jordens problem nu äntligen kommer att lösas. Krig och hungersnöd, miljöförstöring och energikris.

Fattigdom och sjukdom. Framgångsteologin har äntligen levererat vad den lovat. Gud har gripit in och räddat oss undan eländet, kommer man att tro. Hans ovillkorliga krav kommer dock att bli att han tillbeds som Gud och han kommer också att ha makt att förvilla de kristna att tro att han är Gud Det är nog inget tvivel att det kommer att finnas en historiskt avgränsad period när vedermödan kulminerar. Och det är kanske lätt att förstå att hela jorden drabbas när finanskrisen mognat och hela systemet faller ihop som ett korthus.

Det ligger något fantastisk i att bibeln, den bok som ger oss vetskap om att tron på Jesus som Guds offerlamm, har blivit till återlösning för var och en som tror men också har andra budskap att förmedla som är kopplat till detta, varav hans återkommande till jorden är ett sådant budskap.

Jesus säger ju: Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse.

Anders besöker gärna församlingar för mer information

Boken finns på http://www.masterdirigentensverk.se

 

Vet vi, eller överraskar han oss

Han skapade himmel och jord, han räddade Noa ur floden, han ledde sitt folk genom öknen, han kommer på skyarna

7a625ea4-25c3-4ed5-8328-4f401556cd13
Att Jesus en dag kommer att återvända är de flesta kristna överens om. Men Anders Gärdeborn från Västerås har gått ett steg längre och noga studerat NÄR frälsaren anländer. Tidsdimensionen är ännu inte allmänt accepterad.

Att Anders kommit längre är en process av händelser och årtal återgivet i bibeln. Världshistorien från skapelsen till Jesus återkomst speglas i de sex skapelsedagarna. Det vill säga 6 000 år. På den sjunde dagen vilade Gud vilket representerar tusenårsriket efter Jesus återkomst. Också de 120 jubelåren blir 6000 år tillsammans.

I bibeln går det att summera utvecklingen för att kunna precisera var i historien vi befinner oss.

Om Tim Warner hade sagt att det var en uppenbarelse han fått hade jag inte trott honom, men det är från bibeln som är Guds ord och den är tillförlitlig. Jag har utgått från detta i texten. Men jag uppmuntrar alla kristna att studera detta. Vad jag gjort är ett verktyg för att enklare kunna göra det.

Men de flesta kristna under historien skulle säga samma sak som du. Du ser ingen risk i att du vill det här? Att du tagit åt dig signalerna och övertygat dig själv?

Den risken finns naturligtvis, att man hör det man vill höra. Det är därför det är så viktigt att kronologin är verifierad. Det här är inget önsketänkande. Dels är den teoretisk genom de progressiva uppenbarelserna, de 120 jubelåren, summan och historiens milstolpar som skedde på jubelåren. Det kan inte vara tillfälligheter.

Enligt bibelns kronologi kommer Jesus att återvända det sista jubelåret, det vill säga år 120. Varje jubelår är vart 50 år … 50 x 120 = 6 000. Då är vi framme på Yom Kippur, hösten år 2036, + – några få år, beroende på om templet i Jerusalem förstördes år 70, vilket man är överens om

Jesus kommer det sista jubelåret 5 999 efter skapelsen och då kommer han att renovera jorden och upprätta den. När det är klart träder vi in i det tusenåriga riket, säger Anders.

Men många kristna under historiens gång har trott att Jesus kommer att återvända under just deras livstid, men det har inte inträffat. Varför nu?

Ja, det är absolut ingen ny företeelse. Skillnaden är att man inte kunnat grunda sig på en objektiv beräkning, utifrån det bibeln säger. Bibeln själv profeterar att frågan kommer att vara gömd till den sista tiden. Det faktum att vi nu börjar förstå, är i sig ett tidstecken, eftersom det uppfyller den profetian

Vad händer sedan?

Efteråt går vi in i evigheten och bibeln är inte särskilt utförlig om vad som händer då.

Den som av någon anledning inte vågar fullt ut tro det som Anders kommit fram till  kan ändå förstå, av alla tidstecken som bibeln pekar på, att vi är nära den händelsen. Vi har all anledning vara observanta på tiden.

Anders är tillgänglig för besök i olika sammanhang, öppen för samtal, frågor och diskussion

Hans bok, Mästerdirigentens verk, kan beställas här:

www.masterdirigentensverk.se

I början skapade Gud –

En antologi om den kristna skapelsetron

i början skapadeOm detta må ni berätta, sade förre statsministern Göran Persson om förintelsen. Skapelsen med sina konsekvenser må vi också komma ihåg och berätta.
Ett sätt som hjälper dig med detta är den här boken om hur det började.

Det ligger en trygghet i att veta sitt ursprung, varför du är här. Många frågor aktualiseras också när skapelsefrågan är på agendan. Skriftliga dokument är viktiga fakta när det gäller historien, så det bör noteras att de urgamla skriftliga dokumenten vittnar just om en skapelse, inte någon form av utveckling.

Elva olika författare i olika åldrar och kunskapsområden guidar dig. De presenteras också närmare i boken. De tar dig bildligt talat från A till Ö i kunskapen om varför du får vara med när Jesus återkomst står för dörren.

Det är naturligvis inte möjligt att på ett begränsat utrymme presentera en bok om skapelsen med sina konsekvenser på ett annat än övergripande sätt. När du läst boken förstår du det bättre.

På sex dagar

På sex dagar gjorde Herren himlen, jorden och havet och allt som fanns där, men på den sjunde dagen vilade han. Därför välsignade Herren sabbatsdagen och avskiljde den som en helig dag. Och då talar vi om bokstavliga 24-timmarsdygn.

Åtskilliga försök har gjorts för att avskaffa denna vecka till förmån för annan vecko-indelning, men det har inte gått.
Det är uppenbart att mänskligheten behövt denna vecka med den sjunde dagen som vilodag. Det talar starkt för Guds kronologi som för övrigt ligger fast än i dag.

Den s.k. urhistorien, skapelsen, syndafallet, flodberättelsen är helt vanlig historiebeskrivning som skall läsas utan någon särskild tolkning.

Men nu kan vi lita på Ordet och dra de konsekvenser som följer av det.Bibeln ger oss den nödvändiga bakgrundsinformationen om verkligheten. Utan den skulle vi famla i mörker.

 

 

 

 

 

 

Rättfärdighet och kärlek

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdigså att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.  (1 Joh 1:9)

Gud är rättfärdig vilket betyder att hans heliga natur älskar sanBild1ning och rättvisa men hatar ondska och synd. Därför är det omöjligt för Gud att ha gemenskap med en syndig människa, vilket inte beror på att han – Gud – inte vill utan på att hon – människan – inte kan.

Om en syndare skulle komma i närheten av den helige Guden skulle hon pulvriseras som en insekt i en elektrisk flugfångare. Därför leder synden obönhörligen (!) till död. Gud förklarade detta redan för Adam i lustgården, och det gäller i precis lika hög grad idag som det gjorde för snart 6000 år sedan. Samtidigt är Gud kärleksfull och älskar passionerat sina skapade avbilder. Han vill inte se en enda av dem gå under i sin synd.

Vilket dilemma!

Å ena sidan kräver Guds helighet att alla dör, men å andra sidan längtar Guds kärlek efter att alla ska leva tillsammans med honom för alltid. Lösningen på detta problem är fullständigt genial, och han heter Jesus Kristus. Gud själv dör i syndarens ställe. På korset, och endast på korset, kan Gud samtidigt vara etthundra procent helig och etthundra procent kärleksfull.

Synden leder till död på det sätt Gud avslöjade för Adam, och samtidigt erbjuds evigt liv till dem som tar emot Guds Lösning. Guds helighet och Guds kärlek smälter samman på korset och denna syntes kallas Guds nåd.

Också en människa kan bli rättfärdig även om det i detta fall inte handlar om hennes egen rättfärdighet. Den människa som genom tro tar emot Guds korslösning blir tillerkänd en rättfärdighet från Gud:

Abraham trodde Gud, och det tillräknades honom som rättfärdighet. (Jak 2:23) Det handlar alltså inte om en egenskap som Abraham (eller en troende i allmänhet) själv har, utan om att vederbörande blivit förklarad rättfärdig av en extern part, Gud. Jesaja säger: Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Vem vill då gå till rätta med mig? (Jes 50:8)

Hade han baserat sig på sin egen rättfärdighet hade det säkert varit många som kunnat ”gå till rätta” med honom, men nu stöder han sig på Guds tillräknade rättfärdighet och då göre sig ingen besvär. Vem kan ifrågasätta vad Gud gjort? Gud sätter naturligtvis själv villkoren för vilka han förklarar rättfärdiga, och hans villkor ligger i öppen dager för alla som vill veta. De finns väl dokumenterade och vidimerade i Bibeln.

Synd definieras av Guds absoluta norm för helighet och inte av människans relativa uppfattning av godhet. Gud kräver rättfärdighet av oss enligt denna skarpa och icke-förhandlingsbara norm vilket skulle vara fullständigt förödande om han inte samtidigt ger oss den rättfärdighet han själv kräver. Och det gör han, men bara i och genom Jesus Kristus.

Guds primära mål med oss människor är helighet och inte – som vi så gärna vill tro – lycka, hälsa och välmående. Med denna insikt är det svårt att förminska allvaret i synd. Gud straffar den med döden, men när han gör det så lider han själv.

Insikten om Guds helighet gör att människan bävar, men insikten om hans kärlek gör att all rädsla försvinner utom rädslan att bedröva en sådan Gud. En fars vrede är mycket värre än en domares.

Denna text är tagen från Anders Gärdeborns bok Mästerdirigentens verk och kan beställas på

http://www.masterdirigentensverk.se

 

 

Människans värde och värdighet

Ur boken Hopp för Sverige:människovärdebegrepp-90917257

Bibelns människosyn skiljer sig på ett radikalt sätt från en gudlös grundsyn. I den senare är människan inget annat än resultatet av en kombination av slump och naturliga urval. Bibeln beskriver i stället människan som en unik varelse på jorden, skapad till Guds avbild. (1 Mos 1:26) Utan Gud finns ingen fast grund för ett absolut och okränkbart människovärde.

I stället blir det politiska beslut och sociala konventioner som fastställer människans värde. Vi blir så att säga varandras måttstockar och hamnar alla på en konjunkturkänslig börs, där tillfälliga nycker och infall styr vårt värde som människor.

En av vår tids vanliga fraser är ”tron på alla människors lika värde”. Men om människan i grunden bara är en samling celler, ute på en resa från ingenting till ingenting, har hon inget unikt värde i sig. I kristen tradition har varje människa däremot ett okränkbart värde, som inte är grundat på vad hon kan tillföra, utan på vad hon är – det vill säga människa.

Vi lever också i en tid där gränsen mellan människa och maskin riskerar att smälta ihop. Artificiell intelligens (AI) och en ständigt ökande teknologisk kunskap gör att människan kan bygga alltmer människolika robotar. Det är en utveckling som kräver en väl utvecklad etisk kompass och att samtidskulturen håller fast vid två centrala sanningar: dels att människan inte är en maskin, dels att maskinen inte är en människa.

I Psaltaren 139:16 skriver psalmisten:” Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem kommit.”

I Jeremia1:5 säger Herren till profeten: ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig.”

Enligt bibeln är inte människans värde beroende på hur långt hon har kommit i utvecklingen. Gud ser på varje människoliv – redan i fosterstadiet – och har en unik kallelse – ett ärende – för varje människa att uträtta.

Människan är skapad för ett högre syfte.

Historieförfalskning på gång

Det räcker inte med att bekämpa antisemitism. Vi måste också motverka historieförfalskning, skriver Anders Bjerkhoel och ger exempel från Ungern och Sverige.

Delcitat från Dagen 5 sept 2019. Tyskarna var inte ensamma i hanteringen.

Världens mest ökända och omfattande folkmord var Nazitysklafrintelsens-historieskrivning-1-728nds systematiska och extremt storskaliga mord på sex miljoner judar under andra världskriget. Andra drabbades också direkt av denna rena ondska, medan tiotals miljoner civila människor avled av strider, svält och sjukdomar.

Ungerns regering beordrade sin militär under krigets sista år 1944 att tvinga in 500 000 judar i boskapsvagnar för transport till gasugnarna i koncentrationslägren i Tyskland och Polen. Ytterligare 100 000 judiska barn, kvinnor och män slaktades i landet av ivriga ungerska Pilkorsare, Ungerns egna nazister.

Det verkar vara lika svårt för flera svenska partier att i klartext erkänna att man tagit förfärliga beslut som lett till övergrepp på folkgrupper även hos oss. Föregångare till dagens Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna beslutade i riksdagen att som första land i världen inrätta det Rasbiologiska Institutet. Det var verksamt åren 1922 till 1958 med bland annat skallmätningar för en rasindelning av den svenska befolkningen där man fastställde att samer var en lägre stående ras och judarna ”en ras av andra ordningen”. Man var till en början en inspiratör för nazisternas rasism.

Centerns partisekreterare Michael Arthursson skriver som svar på frågan om partiet genomlyst sin historiska delaktighet att man ”granskat om enbart (min kursivering) Centerpartiet var särskilt anstruket av bruna idéströmningar och kom fram till att detta påstående var en så kallad faktoid – ett obevisat försanthållande av en felaktighet, som återkommande upprepas trots att den vederlagts”.

Att skylla på andra och använda kvasiintellektuella dimridåer förvärrar bara begångna övergrepp. Arthursson säger med andra ord att Centerpartiet inte var ensamt om nazistiska tendenser. Han besvarar inte alls frågan om sitt eget partis skuld.

Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm har inte ens besvarat frågan.

Partisekreterare Maria Calding (S) svarar på frågan ställd till Lena Rådström Baastad genom att påpeka att det var ett socialdemokratiskt beslut att avskaffa institutet 1936 till tjänsten och 1958 till namnet.

För att undvika rasismens fasor måste inte bara dagens uttryck i form av antisemitism (hat mot judar) och antisionism (att förvägra Israels folk sitt land) ständigt bekämpas med argument. Vi måste också förhindra historieförfalskning och kräva tydliga erkännanden av övergrepp och, när så är möjligt, upprättelse för de drabbade.

Anders Bjerkhoel,
Ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Jönköpings-avdelningen

Mot den här bakgrunden blir man förvånad över de epitet som kommer Sverigede-mokraterna till del när de får likartade beskyllningar från ovan namngivna partier, utan att kunna kopplas till ovanstående handlingar.

Förfalska inte historien

Det räcker inte med att bekämpa antisemitism. Vi måste också motverka historieförfalskning, skriver Anders Bjerkhoel och ger exempel från Ungern och Sverige.

Delcitat från Dagen 5 sept 2019. Tyskarna var inte ensamma i hanteringen.frintelsens-historieskrivning-1-728

Världens mest ökända och omfattande folkmord var Nazitysklands systematiska och extremt storskaliga mord på sex miljoner judar under andra världskriget. Andra drabbades också direkt av denna rena ondska, medan tiotals miljoner civila människor avled av strider, svält och sjukdomar.

Ungerns regering beordrade sin militär under krigets sista år 1944 att tvinga in 500 000 judar i boskapsvagnar för transport till gasugnarna i koncentrationslägren i Tyskland och Polen. Ytterligare 100 000 judiska barn, kvinnor och män slaktades i landet av ivriga ungerska Pilkorsare, Ungerns egna nazister.

Det verkar vara lika svårt för flera svenska partier att i klartext erkänna att man tagit förfärliga beslut som lett till övergrepp på folkgrupper även hos oss. Föregångare till dagens Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna beslutade i riksdagen att som första land i världen inrätta det Rasbiologiska Institutet. Det var verksamt åren 1922 till 1958 med bland annat skallmätningar för en rasindelning av den svenska befolkningen där man fastställde att samer var en lägre stående ras och judarna ”en ras av andra ordningen”. Man var till en början en inspiratör för nazisternas rasism.

Centerns partisekreterare Michael Arthursson skriver som svar på frågan om partiet genomlyst sin historiska delaktighet att man ”granskat om enbart (min kursivering) Centerpartiet var särskilt anstruket av bruna idéströmningar och kom fram till att detta påstående var en så kallad faktoid – ett obevisat försanthållande av en felaktighet, som återkommande upprepas trots att den vederlagts”.

Att skylla på andra och använda kvasiintellektuella dimridåer förvärrar bara begångna övergrepp. Arthursson säger med andra ord att Centerpartiet inte var ensamt om nazistiska tendenser. Han besvarar inte alls frågan om sitt eget partis skuld.

Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm har inte ens besvarat frågan.

Partisekreterare Maria Calding (S) svarar på frågan ställd till Lena Rådström Baastad genom att påpeka att det var ett socialdemokratiskt beslut att avskaffa institutet 1936 till tjänsten och 1958 till namnet.

För att undvika rasismens fasor måste inte bara dagens uttryck i form av antisemitism (hat mot judar) och antisionism (att förvägra Israels folk sitt land) ständigt bekämpas med argument. Vi måste också förhindra historieförfalskning och kräva tydliga erkännanden av övergrepp och, när så är möjligt, upprättelse för de drabbade.

Anders Bjerkhoel,
Ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Jönköpings-avdelningen

Mot den här bakgrunden blir man förvånad över de epitet som kommer Sverigedemokraterna till del när de får likartade beskyllningar från ovan namngivna partier, utan att kunna kopplas till ovanstående handlingar.