Skapelsedagarna

Jag ser att även i Dagen börjar man intressera sig för hur allting började. I Anders Gärdeborns bok, Mästerdirigentens verk, återfinns det det man behöver veta för att vara uppdaterad i frågan.

Skapelsedagarna finns illustrerade i figur nedan. De hänger ihop två och två där Gud formar under dag ett och fyller det han format under dag fyra. Dagar två och fem samt tre och sex hänger ihop på motsvarande sätt.

Det hebreiska ordet för ”skapa” i 1 Mos 1:1 kan transkriberas bara. Verbet betyder ”skapa ur intet” och har alltid Gud som subjekt. Det betyder att ingen annan än Gud kan ”bara”, och han gör det vid endast tre tillfällen i skapelseberättelsen som figuren visar: när han skapar materien, när han skapar livet och när han skapar människan.

På andra ställen används ord som mer betyder ”forma”, ”frambringa” eller ”ställa i ordning”. Vi ska strax titta på var och en av det tre gångerna när Gud skapar från ingenting tidigvarande.

Många andra kulturer över hela jorden har skapelseberättelser som i olika grad liknar Bibelns. Likheterna visar att det finns en gemensam kärna av sanning bakom berättelserna, medan olikheterna visar att de inte är avskrifter av varandra. De mest centrala bibliska delarna med en Gud som skapat ur intet är tydligast i de tidigaste berättelserna från Mellanöstern vilket är naturligt eftersom det var här de första kulturerna fanns efter att arken strandat på Ararats berg men före människornas spridning från Babels torn. Andra komponenter i Bibelns redogörelse av skapelsen som ofta finns i andra skapelseberättelser är:

Skapelsen sker genom skaparens ord.
Mörker var förhärskande i början till dess ljus blev till.
Vatten har en central plats.
Himmel och jord skiljs åt.
Människan skapas av jord eller lera.
Skaparen andas på människan och hon får liv.
Människan får någon form av gudslikhet.
I början råder harmoni, medan ond
ska och död kommer in genom en olyckshändelse.

bild blogg.pngAlla dessa komponenter finns naturligtvis inte i alla skapelseberättelser, men likheterna är tillräckligt stora för att man med stor tillförsikt kan sluta sig till att de alla har samma ursprungliga källa. Förutom från Mellanöstern kommer berättelserna från Afrika, Grekland, Nordeuropa, Kina, Tahiti, Hawaii, Amerika, Nya Zeeland med flera områden. Trots att skildringarna i olika grad blivit förvanskade har alla folk lyckats bevara åtminstone en spillra av verkligheten.

Skapelsen av materien

Den första gången Bibeln använder det hebreiska ordet för ”skapa ur intet”, bara, är alltså när Gud skapar rum, tid, materia och energi:

I begynnelsen skapade [bara] Gud himmel och jord. (1 Mos 1:1) Ett fokus ligger på jorden vars hela syfte är att vara en boning för människan, vilket Jes 45:18 uttrycker som att Gud har format jorden och gjort den och berett den; han har inte skapat den till att vara öde utan format den till att vara bebodd. Det är framförallt under de fyra första skapelsedagarna som Gud skapar och formar materien, och nedan följer en beskrivning av några detaljer från dem:

Struktur på alla nivåer

Universum innehåller struktur på många olika nivåer:
Atomär struktur där
elementarpartiklar bildar atomer som bildar molekyler.
Kosmisk struktur där materien är samlad i planeter, stjärnor, galaxer och galaxhopar på flera olika nivåer.
Biologisk struktur där komplexa molekyler bildar organeller (celldelar), celler, vävnader, organ, organismer och ekosystem.

Det största problemet med big bang-scenariot är att en jättestor urexplosion på sin höjd kan skapa en expanderande gas av elementarpartiklar men inte den struktur vi finner på alla nivåer i skapelsen. Figur 2 illustrerar problemet.

All vår erfarenhet säger att strukturer bryts ner istället för att byggas upp. Bilar rostar, döda djur förmultnar, berg eroderar och stjärnor slocknar. Astronomer kallar detta för att universum går mot sin värmedöd, vilket betyder att i slutänden så kommer alla strukturer att vara nedbrutna och all energi jämnt utspridd som värme. Då kan inget arbete längre utföras och universum är inaktivt eller ”dött”. Tiotusenkronorsfrågan blir då naturligtvis att om strukturer bryts ner med tiden, varifrån kommer de från början. Svaret är att de måste komma från intelligens och inte enbart från blinda naturkrafter. Intelligensen finns hos människor (som bygger bilar), hos genetiska styrprogram (som bygger människor) och ytterst sett hos Gud (som bygger genetiska styrprogram).

skärmklipp

 

Länken till www.masterdirigentensverk.se

Behöver evangeliet försvaras?

Och om det är så, vem skall göra det?

När Paulus fick uppdraget att föra evangeliet till hedningarna följde också att han skulle försvara detta evangelium mot falska apostlar. Det blev en stor del av hans uppdrag.
Apologetik heter det på vårt språk. Det är en kamp som forfarande pågår.

I bibeln pågår en kamp för tron från början till slut, Jesus mot fariseerna och sadukeerna, Paulus mot judaisterna och hedniska visdomslärare, Jakob mot en död och teoretisk tro, Petrus mot Kristusförnekelsen och libertanism, Johannes mot gnostiska tendenser.

Skaran av falskmyntare har inte blivit mindre. Där det handlar om pengar skall du spetsa öronen extra mycket, det går att bli bedragen.

Under hela denna period kommer ”antikrister” att finnas (falska lärare som ger sken av att vara kristna och lurar de troende bort från den rätta vägen). Detta pågår, har pågått och kommer att intensifieras vid denna tidens slut för att förbereda för Antikrist ankomst.

Låt ingen bedra er” är Jesu varning. Det är inte några tomma ord från honom.

Jag tror att det är nödvändigt att stå upp för evangeliet och inte vika ner oss när vi blir angripna. Men för att kunna göra det måste vi veta på vem vi tror.

Jesus är vägen, sanningen och livet.

Vet vi inte det, har vi problem.

Regeringsbildare och ytterkantspartier

På vilket sätt är Vänsterpartiet ett mindre skadligt stödparti än Sverigedemokraterna? Den frågan måste både Socialdemokrater, Liberalerna och Centerpartiet svara på förr eller senare. Kan man ha med Jonas Sjöstedt i de möblerade rummen, men inte Jimmy Åkesson, och varför det?

Ett svar som inte bara får innehålla sedan länge knäsatta invektiv utan sakfrågor vore tacksamt. Jag tror många skulle välkomna en jämförelse, gjord av dem som förfäktar dem.

Jag tror visst att det kan vara skillnad, i program, och inte bara i ord.

Vänsterpartiet känner vi sedan ett antal år, inte bara i smickrande sammanhang. Sverigedemokraterna känner vi sämre. Möjligen att man i de olika kommunerna numera komma åt att skrapa av en del påklistrade åsikter som har en förmåga att sitta i, kanske sanna, kanske bara illasinnade.

Rädda pojkar får aldrig kyssa vackra flickor” säger ett ordspråk Jag säger därmed inte att alla Sds flickor är vackrare, men rädslan för båda könen är legio.

Vi har nu en regering som inte är beroende av Sverigedemokraterna,” säger statsministern förnöjt och smilar mot c,l, och mp och menar att nu är problemen lösta.

Det mantrat har vi hört länge nu, och många gånger. Däremot tar han gärna emot v, om dom inte kräver för mycket. Det kommer att visa sig.

Stefan Löfven sägs vara en skicklig förhandlare (kompromissare) och han har lyckats med detta när det gäller C,L, och mp, men han vågar inte ens försöka med Sverigedemokraterna. Om det nu är modet som saknas, eller .. Under förra mandatperioden fick han vika undan för V också. Kan man dra slutsatsen att hans bästa gren är att vika ner sig när det blåser?

Det finns naturligtvis punkter i Sds program som inte är skrivna i sten utan man är villiga att diskutera. Att sticka näsan i vädret och inte ens tala med partiet ifråga är inget annat än högmod, eller finns det något oredovisat skäl att inta den ståndpunkt man gör?

I det lealösa sammanhang dessa frågor kommer på bordet, kan betraktaren misstänka mer är en utgång.

För ordningens skull. Jag är kristdemokrat och när man ser de krumbukter partiledarna gör för att få ihop en regering, förblir jag nog kristdemokrat.

En förnuftig tro

Det är förödande att vår postmoderna värld sätter en oöverstiglig skiljemur mellan tro och vetande.

Många betraktar vetenskapen som förnuftets seger över religiös vidskepelse. Detta är visserligen helt sant, men det kommer ofta tillsammans med misstaget att lägga in biblisk kristendom i kategorin vidskepelse.

Biblisk kristendom kommer från universums skapare och spelar därför i en helt annan division än annan religion. Den blundar inte för vetenskapliga evidens,

och den kräver inte av sina utövare en tro separerad från hjärna och förnuft.

Tvärtom, den uppmuntrar oss att använda alla Guds gåvor, inklusive intellektet.

Vår skapare är rationell, vår värld är rationell,

vi själva är rationella.

Varför skulle han då förbjuda oss att använda våra huvuden?

Vi har fått två verktyg för att kunna förstå verkligheten: förnuftet som använder den vetenskapliga metoden och tron som gensvarar på Guds uppenbarelse.

De klingar i ljuvlig harmoni.

Hur skulle det kunna vara annorlunda?

Vetenskapen grundar sig på det mänskliga förnuftet och den bibliska uppenbarelsen på skaparen av samma förnuft.

 

– och en oförnuftig

https://www.dagen.se/debatt/varning-for-transhumanism-1.1268767

 

 

 

 

 

Gudsbevis

Att vetenskapen aldrig kan motbevisa någonting bortom naturen är lika självklart som att en europakarta inte kan motbevisa Kinas existens. Ingenting kan naturligtvis utesluta någonting utanför sitt eget verksamhetsfält.

En illustration får visa detta: Tänk dig att du heter Kalle Anka och bor i Ankeborg. Du är alltså en seriefigur och hela din verklighet är tvådimensionell och ritad på ett papper. Skulle du då kunna utesluta en tillvaro utanför ditt serietidningsuniversum? Definitivt inte!

Alla dina sinnen och andra verktyg för att undersöka verkligheten är ju också tvådimensionella och begränsade till bildföljetongen. De kan bevisa saker inom din platta värld men aldrig motbevisa saker utanför den. På samma sätt kan vetenskapen påvisa saker inom vår fysiska tredimensionella värld, men aldrig utesluta saker utanför den. Den är fullständigt maktlös i att motbevisa någonting utanför sina egna domäner.

Tvärtom då? Skulle Kalle Anka kunna förstå att det faktiskt finns någonting bortom serietidningen? Ja, faktiskt! Han skulle kunna börja fundera på varför hans tvådimensionella värld överhuvudtaget existerar. Och varför har den ordning och struktur? Varför har han alltid samma sjömanskostym på sig trots att han inte kan minnas att han någonsin klätt på sig? Och varför är hans värld förutsägbar och begriplig?

Varför rör sig allt han släpper alltid mot samma bildrutekant som hans fötter pekar åt? Han börjar nog ana att det måste finnas någonting utanför hans begränsade tillvaro som har konstruerat densamma. Han kanske till och med förstår att hans skapare måste vara intelligent.

Att skaparen heter Walt Disney kan han dock inte veta, åtminstone inte så länge denne inte uppenbarar det för honom.

—–

Här följer en hälsning från författaren till bokverket ”Mästerdirigentens verk” av Anders Gärdeborn som jag lånat ovanstående text från, och boken kan beställas här

http://www.masterdirigentensverk.se/

Mycken kunskap för 220 kronor

Hej vänner,
Kolla upp min nya YouTube-kanal med bibelundervisning!Jag håller på att göra Powerpoint-föredrag om olika bibliska ämnen och några finns redan publicerade.

Den kompletta DVD-serien Adam och Eva-lutionen finns också utlagd.

Sök efter Bibelkanalen på YouTube eller följ länken:
https://www.youtube.com/channel/UCAGnNQ3O5wFzyFwWJy_bRNA

Allt gott önskar…
Anders Gärdeborn

070-995 1010

Mene mene tekel u-farsin

Det finns en berättelse i bibeln från en fest där en kung, Behlsassar, fick ett budskap. Ett finger skrev ord på en vägg. Händelsen är omtalad i Daniel bok i bibeln och visar att Guds intressen omfattar även dem som inte frågar efter honom. De flesta människor känner till berättelsen.

Under festligheterna när gästerna drack vin från guldbägare som var stulna från templet i Jerusalems skrev ett finger ner ett budskap på väggen. Budskapet löd: i översättning:

Du är vägd på en våg och befunnen för lätt

Budskapet gällde kungen och Daniel fick löfte om stora gåvor om han kunde uttyda vad där stod. Då sade Daniel till kungen: ”Du kan behålla dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan. Jag ska ändå läsa skriften för kungen och ge uttydningen.”

Daniel började uttydningen från hans fars tid.

Åt din far Nebukadnessar, o konung, gav den högste Guden rike och storhet, ära och härlighet. Inför den storhet som Gud gav honom darrade människor av alla folk, stammar och språk i skräck för honom.

Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han från sin kungatron och blev fråntagen sin ära. Han blev utstött från människor, och hans hjärta blev som ett djurs. Han måste bo bland vildåsnor och äta gräs som en oxe, och hans kropp fuktades av himlens dagg, ända tills han insåg att Gud den Högste råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem. Då återfick han makten.

Men du Belshassar, hans son, har ändå inte ödmjukat ditt hjärta trots att du visste allt detta. Du upphöjde dig mot himlens Herre och lät bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina hustrur och bihustrur drack vin ur dem, och samtidigt prisade du dina gudar av silver och guld, koppar, järn, trä och sten, gudar som varken ser eller hör eller vet något.

Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat.
Därför har han sänt denna hand och skrivit detta.

David belönades rikt av kung Belhsassar. Samma natt dödades han.

Jag tror inte att Gud vägde den fysiska tyngden på kungen utan det var den andliga vikten som gällde och den vägde för lite. Den egna rättfärdigheten väger inte mycket. Och det gäller inte bara kungar och övriga makthavare förr, det gäller i dag.

I sitt högmod satte han sig över Gud. Högmodet började egentligen med Adam och Eva som ville göra sig lika Gud. Skall man vara noga, med Eva.

Vår huvudsakliga lärdom av detta är att högmod går före fall, ibland blir fallet stort. Det gäller faktiskt inte bara kungar.

Jämställd?

Detta missförstådda ord som man kan undra hur regeringen och övrig överhet förstår. Frågan är om frikyrkan börjar förstå. Frida Park skriver i alla fall om de möjligheter som gömmer sig i hur det är att vara jämställd i församlingen, i samhället, i familjen.

Vi har en förebild att förhålla oss till, tycker jag. Paulus säger i Gal 3:28
Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus

Jämställdheten har alltså med Kristus att göra och därmed med kristen tro, Jämställdheten är väl definierad i Guds ord. ”Lika mycket värda,” kommer också från Bibeln

I detta sammanhang ser regeringen Islam och kristen tro som jämförbara. Därför förbjuder Sveriges överhet alla religioner att undervisas i våra lärosäten, skolor, därför att man inte förstår skillnaden. Jämställdhetstanken kräver då, att ”alla” omfattas.  Kristna behandlas av vår politiker ungefär som man ser på Sverigedemokraterna. Ett generellt avståndstagande, fast av olika skäl. Vi anses också vara en ”ytterkantsföreteelse”

I den jämförelsen blir den kristna tron föraktad och förföljd. Anledningen är att överheten inte känner Gud och därför älskar mörkret mer än ljuset. Islam mer än Kristus

Hur förföljandet iscensätts kan du läsa om i ett tidigare blogginlägg:
https://stigmelin.wordpress.com/2019/01/10/mitt-under-pagaende-folkmord-mot-de-kristna/

Så, vår regering använder ett ord, ett begrepp, jämställdhet, som låter positivt i folkets öron, till att betyda något helt annat än avsett, åtminstone när det gäller tankens och trons frihet. Frågan blir om frikyrkofolket har en bättre förståelse för företeelsen?

Att landets överhet inte förstått jämställdhet som princip, visar sig också i politikens värld, där man silar mygg och sväljer kameler utan eftertanke. Inte för att bli jämställda i första hand. Allt för att få makt.

Vi är i alla fall några partier som är jämställda”, tänker man. Visserligen med ett selektivt feministiskt tänk, men i alla fall. Längre sträcker sig inte jämlikhetstanken.

Hur långt man ser ”likavärdesprincipen” är ännu svårare att upptäcka. Är t.ex. alla politiker lika mycket värda?

Jag tror att frågan har en vidare betydelse än bara ett allmänt tyckande. Den kanske är helt fundamental för gudsrikes utbredande.