Lagar och lagstiftaren

Ibland skiljer man mellan vetenskaplig kunskap vars tillförlitlighet är beroende av det mänskliga förnuftet och uppenbarad kunskap vars tillförlitlighet är beroende av trovärdigheten hos den som uppenbarar.
All kunskap i Bibeln är naturligtvis inte vetenskaplig, men eftersom det är Skaparen själv som står för uppenbarandet är den bibliska kunskapen ännu mer tillförlitlig än den vetenskapliga.

Bibeln innehåller fakta, otillgängliga för vetenskap (på grund av dess begränsning till den fysiska verkligheten) som till exempel orsaken till universum, ursprunget till naturlagarna, materien och livet, förekomsten av kärlek, tankar, känslor och moral samt meningen med allting. Inte minst är Skaparen själv otillgänglig för den vetenskapliga metoden eftersom han aldrig lägger sig under ett mikroskop eller visar sig i ett teleskop.

Vetenskapen kan beskriva naturens mekanismer men aldrig deras upphovsman. Att ersätta en gudstro med vetenskap är därför som att förneka korsordmakaren så fort man löst korsordet. Att utesluta Bibeln som kunskapskälla är att avsäga sig oerhört mycket objektiv kunskap om den verkliga verkligheten.

Vetenskap beskriver naturlagarna medan Bibeln beskriver Lagstiftaren.

Det är två olika ämnesområden, men de kan aldrig säga emot varandra.
Hur skulle Gud som har konstituerat lagarna kunna vara svävande vid tillämpningen av samma lagar? Detta betyder inte att Gud själv gjort sig till slav under sina egna lagar. Han som har gjort lagarna är naturligtvis fri att när som helst ändra dem.

Det gör han också ibland och vi brukar kalla det för underverk eller mirakel. Fast egentligen är det inte så stor skillnad mot naturlagarna. Båda är uttryck för Guds handlande.

Naturlagarna är Guds vanliga handlingssätt medan miraklen är hans ovanliga handlingssätt

Ovanstående är ett avsnitt ur Anders Gärdeborns bok: Mästerdirigentens verk.

http://www.masterdirigentensverk.se

 

 

Det är viktigt att komma rätt från början

Bibeln är ingen lärobok i naturkunskap. Den har helt andra syften, framförallt att beskriva Guds handlande med mänskligheten vad gäller frälsningsplanen. Däremot utspelar sig Bibelns drama i det fysiska universum, och eftersom det är Skaparen till detta som står bakom berättelsen måste det som sägs om vår omgivning vara korrekt.

Utsagor om den fysiska verkligheten går att testa naturvetenskapligt och så även Bibelns verklighet.

Skriftens trovärdighet kan därför bekräftas med vetenskapliga metoder.

Naturvetenskapen arbetar genom att göra antaganden om hur naturen är beskaffad. Sådana antaganden kallas hypoteser, och för att vara vetenskapliga måste de kunna testas mot verkligheten genom observationer och experiment. Talar dessa för hypotesen upphöjs den till en teori, och bekräftas hypotesen av allt man vet upphöjs den till en naturlag.

En hypotes, en teori och en naturlag är därför i princip samma sak, men det finns gradskillnader vad gäller deras verifiering mot verkligheten. Varifrån hypoteserna kommer spelar ingen som helst roll. De kan vara rena gissningar, komma från andra vetenskapsgrenar eller vara inspirerade från annat håll. En hypotes kan därför mycket gärna komma från Bibeln. Det är inte hypotesens källa som avgör dess vetenskaplighet utan om den går att pröva mot naturen. En forskare som sätter upp hypoteser utifrån Bibelns skapelse- och syndaflodsberättelser och testar dessa mot biologiska och geologiska fynd arbetar därför i högsta grad vetenskapligt.

Översikt 3 (sidan 413) visar några exempel på sådana bibliskt förankrade hypoteser och hur de bekräftas av vetenskapliga observationer. Dessutom visas några hypoteser grundade i den evolutionistiska verklighetssynen och hur dessa på ett avsevärt sämre sätt stämmer med verkligheten. Bibeln innehåller därför bättre vetenskap än evolutionsläran.

Märk alltså hur en bibeltro naturligt låter sig förenas med ett vetenskapligt tänkande.

I begynnelsen skapade Gud . . . .
Det kommer att få ett slut
www.masterdirigentensverk.se

 

Mitt under pågående folkmord mot de kristna

utser regeringen ett sändebud som ska jobba mot antisemitism och islamofobi.
Varför undantas världens mest förföljda grupp – de kristna – från uppdraget? undrar Nuri Kino.

Delvis kanske svaret finns i Jesus ord enligt Joh. 15:18?
Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er.  Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre.

Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.

Varifrån kommer då min hjälp?
Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
Inte låter han din fot vackla,
inte slumrar han som bevarar dig. (Ps 121)

I en artikel i Dagen bekäftar Nuri Kino förföljelsen och jag citerar valda delar.
När jag för två år sedan skrev om hot och våld mot kristna på svenska asylboenden fick statsrådet Morgan Johansson det att låta som att jag hade hjärnspöken.

I organisationen A Demand for action (ADFA) har vi sammanställt rapporter om antalet kyrkor som förstörts av terrorister i Irak. Före Saddam Husseins fall 2003 fanns det 1,3 miljoner kristna i Irak, före IS invasion 2014 var de 300 000, i dag är de färre än 200 000. Av dem som är kvar bor majoriteten i flyktingläger.

De senaste åren har ungefär 500 000 kristna flytt från islamisters förföljelse i Syrien.

Nyligen publicerade Deutsche Welle en artikel om över hundra attacker mot kristna på tyska asylboenden under 2017. Reportern som mejlat mig artikeln säger att hon har pratat med kristna som vittnar om många fler attacker, sådana som av rädsla aldrig har anmälts till polisen.

ADFA:s representant i USA, Steve Oshana, messar mig. Han och vår libanesiska systerorganisation Syriac Leagues generalsekreterare Habib Afram har varit på ceremonin för USA:s nya sändebud för religiös frihet. I Sverige har vi också ett sändebud. Från UD:s hemsida:

Kampen mot antisemitism och islamofobi är ett prioriterat område för regeringen. Därför utsåg utrikesminister Margot Wallström diplomaten Joachim Bergström till särskilt sändebud med ansvar för dessa frågor.

En tid senare pratade vi i telefon. Bergström förstod inte kritiken att kristna undantas från uppdragsbeskrivningen under ett pågående folkmord mot dem. Det var ju dessutom inte han som hade utsett sig själv, det var ju regeringen. Bergström menade också att det redan görs mycket för förföljda kristna i utrikesdepartementet, att det lyder under avdelningen ”mänskliga rättigheter”.

Trots löfte om ytterligare information om vad som görs i frågan ”mänskliga rättigheter” har ingenting hörts från honom. Antisemitism och Islamofobi är alltså utsedda till att vara särskilt skyddsvärda, medan kristna står utanför denna omsorg.

Varför står de kristna utanför? Jo, säger Jesus, därför att de inte känner honom som har sänt mig.

Skapelsen utan Gud

Jag tror det finns anledning att aktualisera en synd som skadar enskilda och folken på ett alldeles särskilt sätt, nämligen att människan försöker ta Guds plats även i skapelseprocessen. Redan Adam och Eva blev frestade av Satan att de skulle bli lika Gud om de åt av den förbjudna frukten. De föll för frestelsen och de själva och hela mänskligheten  fick bära konsekvenserna av det.
Nu har vi kommit fram till att vi blivit gudar, åtminstone har vi ytterligare lyckats förminska Gud och hans betydelse, nu också i skaparprocessen.
Människans tillblivelse och liv på jorden måste därför förklaras mänskligt. Och teorierna har varit många, fantasifulla och förment vetenskapliga. Man laborerar med miljontals år för att kunna få plats med den utveckling man menar har ägt rum, utan att finna några spår av den. Hittar man några benpipor någonstans blir man jätteglad och drar slutsatser som man sedermera får backa ifrån.Evolutionens lärjungar har det inte lätt. Det går inte att forska i naturvetenskap utan att ta med skaparen. Därför är evolutionsteorin en omöjlighet, ur alla aspekter.

Därför är evolutionsteorin omöjlig

skriver Josef Sjöberg i tidningen Hemmets Vän

Många ber och arbetar för en folkväckelse i vårt land och önskar att nutidssvensken ska få upp ögonen för vem Jesus egentligen är och vad han kan göra. Jag tror att det finns många skäl till den avkristning som vi ser i västerlandet, men låt mig få belysa något som kanske har influerat oss mer än vi tror. Det handlar om evolutionslärans påverkan på det västerländska samhället. Kan det vara så att den har rivit ner själva grunden för gudstron? Man menar sig ju ha förklaringar till livets uppkomst och det vi ser idag, men utan någons inblandning.

Hur ställer vi oss till detta? Som kristna tror vi naturligtvis på en Gud, en Skapare. Men har vi i vår iver att inte verka ovetenskapliga kapitulerat och istället försökt att förena den sekulära evolutionsläran med Bibelns skapelseberättelse?

För egen del tror jag att det är en livsfarlig väg när man försöker förena Bibelns skapelseberättelse med evolutionsteorin (det vill säga makroevolution, mellan arter). Jag skulle vilja ge några skäl till varför Gud inte valde evolution för att utforma liv på jorden och varför detta faktiskt inte är möjligt.

För det första skapades människan till Guds avbild. ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss” (1 Moseboken 1:26). Om människan utvecklats från en apliknande varelse, när exakt blev då människan Guds avbild?

För det andra skulle evolution innebära lidande för väldigt många. Så även för männi­skan och hennes utveckling under miljontals år, där bara den starke överlever. Hur förenlig är denna människosyn med Bibelns Gud som är kärlek?

För det tredje är Gud en skicklig Skapare. Bibeln säger att människan skapades direkt och allt blev rätt från början. ”Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott” (1 Moseboken 1:31). Evolution handlar om slumpartad utveckling under mycket lång tid där det mesta blir fel.

För det fjärde fanns ingen död innan syndafallet. Det han skapade var ju mycket gott! Det borde ju betyda att det inte fanns någon död under skapelsevec­kan och att döden först kom efter syndafallet. När skedde syndafallet och konsekvensen döden i en teistisk evolutionsberättelse? Det går inte ihop.

För det femte bekräftar Nya testamentet skapelseberättelsen. Paulus skriver: ”Eftersom Adam skapades först och sedan Eva” (1 Timotheosbrevet 2:13). Jesus säger: ”Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna (Markusevan­geliet 10:6). Petrus skriver: ”Han var utsedd redan före världens skapelse …” (1 Petrusbrevet 1:20). Alla bekräftar skapelsen som en enskild händelse och inte en utveckling under en lång tid.

För det sjätte fungerar inte evolutionen. Man brukar ibland tala om icke-reducerbara strukturer. Det handlar om ting som knäleden eller den böjda foten, som inte kan utvecklas steg för steg. Allt måste nämligen finnas på plats för att det ska fungera. Det borde också finnas miljontals mellanformer i fossillagren som bekräftar en evolution. Men dessa är ju frånvarande.

För det sjunde är evolutionsteorin en ateistisk filosofi. Det handlar om att kunna förklara allt vi ser men att från början räkna bort en Skapare. Man försöker svara på alla livsfrågor utifrån ett ateistiskt perspektiv. Varför skulle Gud använda en metod som inte kräver hans inblandning?

Jag tror att vi behöver ta oss en verklig funderare i denna fråga. Det är ju faktiskt så att evolutionsteorin genomsyrar hela vårt utbildningssystem och inpräntar i våra barn från tidig ålder att någon Gud faktiskt inte behövs.

För egen del känner jag mig i gott sällskap när både Jesus, Paulus och Petrus bekräftade skapelseberättelsen som sann. Teistisk evolution blir för mig en fundamental motsägelse och omöjlighet.

 

Israel och Islam

Från tidskriften tidskriften Flammor citeras något om det ständigt aktuella Israel med sin fientliga omgivning

Det kan inte vara på grund av brist på landområde som man i arabvärlden tagit ställning mot Israel, det grundar sig på muslimsk tro. Man får lätt tankar om hur David såg på sin situation visavi Goliat, men en slen räckte.

israel-islam-world-map-crop1

Palestinafrågan är inte en nationell fråga, och inte heller en politisk fråga. Det är främst en muslimsk fråga.” Uttalande är gjort av Högsta muslimska forskningsrådet i februari 1970.

Landet Israel är omgivet av muslimska länder. Israel som ett litet rött streck i en omgivning som präglas av fientlighet mot detta land och dess folk.

Detta är ett riktmärke som ligger fast i den muslimska världen och det är alltså inte heller någon obetydlig organisation som gjort uttalandet. Det är den betydande auktoriteten Högsta Muslimska forskningsrådet som ligger bakom.

Israel skall utplånas” sa Irans president Ahmadinejad, han är bara en röst i kören med den inställningen.

Dessa insikter behöver dagens styrande och ledande politiker också ha i vår tid. Vårt land har varit ett israelvänligt land på Tage Erlanders tid och vi behöver återgå till den inställningen.

Sverige brukar tala om att man står upp för demokrati och står upp emot antisemitism. Då måste detta också visas i konkret ställning för judarna och deras rätt att leva i fred mitt i den odemokratiska och antisemitiska omgivning man befinner sig i.

Sker inte det är det bara ord – och inget annat.

Inte skall han låta din fot vackla,
inte slumrar han som bevarar dig.
Nej, han som bevarar Israel,
han slumrar inte, han sover inte.

Psalm 121:3-4

 

Bibelns alternativ

Den ena är människans väg till Gud, och den andra är Guds väg til
människan.

 

Den ena säger till oss att försöka mer, den andra att ge upp och be om hjälp.

Den ena bygger på gärningar och förtjänst, den andra på tro och nåd.

Den ena grundar sig på ritualer, den andra på relationer.

Den ena leder till evig död, den andra till evigt liv.

Den ena har många heliga skrifter, den andra har bara en Helig Skrift.

Den ena har människor hittat på, den andra kommer från Gud.

Den ena går under många namn: islam, hinduism, buddism, new age, bahai… Den andra har uppenbarats successivt, först som judendom och sedan som kristendom.

Kanske man kan säga att det finns en tredje religion – ateism – men det är en mycket sen uppfinning. Djävulens främsta vapen har aldrig varit ateism utan falsk religion.

Den evolutionistiska filosofi som genomsyrar västvärldens tänkande vill få oss att tro att monoteismen (det finns bara en gud) har utvecklats ur polyteismen (det finns flera gudar). I verkligheten är det precis tvärtom: Monoteismen är människosläktets ursprungliga gudsbild. Hur skulle det kunna vara annorlunda?

Adam och Eva vandrade med Gud i Edens lustgård och såg med egna ögon vem han var. För dem var det uppenbart att Gud inte fanns i träden, stenarna eller solen. I den evolutionistiska världsbilden har dock polyteismen kommit först när en apliknande människa utvecklade någon form av abstrakt tänkande och började dyrka stenar och stockar. Dessa mängder av gudaväsen reducerades senare i antal till dess det bara fanns ett kvar, och monoteismen var född.

Den mänskliga evolutionen fortsatte dock, och idag har vi blivit så smarta att vi förstår att det inte finns någon gud över huvud taget vilket innebär ateism. Synsättet har dock den allvarliga bristen att det inte stämmer med verkligheten. Om det skulle vara korrekt borde arkeologerna hitta fler gudar ju djupare de gräver i mänskliga lämningar, men något sådant mönster finns inte. Adam och Eva och sedermera Noa och hans avkomlingar dyrkade den ende Guden, ett beteende som därefter korrumperades till en dyrkan av flera gudar.

Uppdelningen i de två religionerna skedde redan i den andra generationen av människosläktet. Efter att Kain dödat sin bror Abel blev han och hans efterkommande representanter för den falska religionen. Abels ersättare Set representerar den sanna religionen med dyrkan av universums genuina skapare. Det är denna gren som senare räddades i syndafloden, medan Kains släkt gick under.

De icke-kristna religionerna – som från och med nu skrivs i pluralis – har sina egna heliga skrifter. Dessa skiljer sig dock på avgörande punkter från Bibeln:

Bibeln är en historiebok där läran utvecklas i ett samspel mellan Gud och vanliga människor, medan andra skrifter mest innehåller yttranden och visdomsord från upphöjda personer. (Bibeln har naturligtvis även sådana.)

Bibeln innehåller ett mycket stort antal detaljerade profetior vars uppfyllelse går att testa mot historiens gång. Andra skrifter har mycket få profetior, och i den mån de finns är de generellt uttryckta och så svepande att ingen kan säga om de har uppfyllts eller inte.

Bibelns huvudperson – Kristus – kommer att ha en ursinnig konkurrent – Antikrist – när vår tidsålder går mot sitt slut. Däremot har inte andra religioner någon anti-Muhammed, anti-Buddha eller anti-Konfucius. Djävulen har inte behov av att attackera de andra religionsstiftarna som han attackerar Kristus.

Från informationen i Gamla testamentet väntade människorna på Messias ankomst. Ingen var dock förberedd på att Muhammed, Buddha eller Konfucius skulle födas.

Till skillnad mot de andra religionerna lever Bibelns huvudperson idag!

www.masterdirigentensverk.se

 

En nation föds

Vem har hört något sådant, vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på ett ögonblick? (Jes 66:8) Staten Israel bildades bokstavligen på en enda dag, den fjortonde maj 1948 då den förste premiärministern deklarerade staten självständig och suverän. Det skedde efter att Förenta nationerna antagit en plan för delningen av Palestina mellan judar och araber.

Jordbruk
Men ni, Israels berg, ska åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de ska snart komma tillbaka. (Hes 36:8) De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem, de ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. (Amos 9:14) Det Osmanska riket dominerade Palestina från 1500-talet fram till första världskriget. Under denna tid befolkades landet sparsamt av olika nomadstammar, och området negligerades. Träden beskattades vilket ledde till att man högg ner dem vilket i sin tur lämnade ett landskap med eroderade kullar, öknar och träsk. När den judiska invandringen började möttes därför pionjärerna av ett kargt och öde land. Idag håller dock profetiorna om en frodig grönska på att uppfyllas. Israel har ett sofistikerat system för konstbevattning och vattenåtervinning, och ett omfattande skogsplanteringsprogram har placerat ut över 240 miljoner träd. Systemet med kibbutzer har skapat en funktionell organisation runt jordbruket. Skördarna är både rikliga och frekventa, och fruktexporten går till hela världen vilket i sig är en uppfylld profetia: I kommande dagar ska… Israel grönska och blomstra. De ska fylla hela världen med frukt. (Jes 27:6)

Städer
Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem. (Amos 9:14) Figur 1 illustrerar detta med staden Haifa vid Medelhavets strand.

Människor
Jag ska föröka människorna som en fårhjord. Som de heliga fåren, Jerusalems får vid högtiderna, så ska de hjordar av människor vara som ska fylla de ödelagda städerna. (Hes 36:37-38) Figur 2 visar judarnas befolkningsutveckling under historien. År 2010 var de 13,4 miljoner människor varav 5,8 miljoner bodde i Israel. Före förintelsen under andra världskriget var judarna fler, 16,6 miljoner, men då bodde endast ett fåtal av dem inom landets gränser. Detta ska jämföras med de historiska storhetstiderna: Under kung Salomos regeringstid fanns ungefär fem miljoner judar där i stort sett alla bodde i Israel, och på Jesu tid var de drygt fyra miljoner där hälften fanns inom landets gränser.

Enhet
Jag ska göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg, och de ska alla ha en och samma kung. De ska inte mer vara två folk och inte mer vara delade i två riken. (Hes 37:22) De två folken syftar på Sydriket (Juda) och Nordriket (Israel) före den babyloniska fångenskapen. På samma sätt som Gud då kallade hem de sina som ett enat folk håller han idag på att kalla hem dem från jordens alla hörn: På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Shinar, Hamat och havsländerna. Han ska… samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. (Jes 11:11-12)

Idag har Gud enligt sitt löfte påbörjat hopsamlandet av sitt egendomsfolk till det land han för nästan 4000 år sedan lovade Abraham och hans avkomma. Landet som dessa Abrahams barn byggt är modernt och demokratiskt och med väl fungerande system för utbildning, sjukvård, jordbruk och försvar. Men den slutliga lösningen ligger ännu i framtiden. Den kommer när gudsfolket ser upp till [honom] som de har genomborrat. (Sak 12:10) Och se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som genomborrat honom. (Upp 1:7)

 

——————————————

Här följer en hälsning från författaren till bokverket ”Mästerdirigentens verk” av Anders Gärdeborn som jag lånat ovanstående text från, och boken kan beställas här

http://www.masterdirigentensverk.se/

Mycken kunskap för 220 kronor

——————————————

Hej vänner,

Kolla upp min nya YouTube-kanal med bibelundervisning!Jag håller på att göra Powerpoint-föredrag om olika bibliska ämnen och några finns redan publicerade.

Den kompletta DVD-serien Adam och Eva-lutionen finns också utlagd.

Sök efter Bibelkanalen på YouTube eller följ länken:
https://www.youtube.com/channel/UCAGnNQ3O5wFzyFwWJy_bRNA

Allt gott önskar…
Anders Gärdeborn

070-995 1010